پرونده ايراد صدمه بدني غيرعمدي (اجرای حکم)

نتیجه:

محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی و دیه و مختومه شدن پرونده

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري
نام قاضی: جناب آقاي يار محمدي
شماره پرونده: 8809982148200207
شماره دادنامه دادگاه: 8909972192400299
دادگاه صادرکننده رای: شعبه 1049 دادگاه عمومی (جزايي) تهران
نتيجه پرونده: پرداخت جزای نقدی و دیه و مختومه شدن پرونده
شاكي: م ع
متهم: ف ف
اتهام: ايراد صدمه بدني غير عمدي

مواد 442 ، 418 ، 717 ، 481 و 480 قانون مجازات اسلامي
بند اول از ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن و بند 5 از ماده 22 قانون مذکور

پرونده جهت اجراي حكم به دادسرا ارسال مي‌شود. پس از ارجاع پرونده به دادياري شعبه اول اجراي احكام، داديار مربوطه به دفتر دستور مي‌دهد متهم جهت اجراي راي به دادسرا احضار گردد. دفتر نيز طي ارسال احضاريه‌اي، متهم را به دادسرا احضار مي‌نمايد. همچنين دادياري اجراي احكام به شركت بيمه‌نامه‌اي ارسال مي‌نمايد كه چنانچه در خصوص اين پرونده، آقاي مالك ع از آن شركت مبلغي را به عنوان ديه دريافت نموده است ميزان مبلغ دريافتي را به شعبه اول اجراي احكام اعلام نمايد. دادياري اجراي احكام همچنين شاكي را جهت تعيين تكليف در مورد مطالبه يا عدم مطالبه ديه به دادسرا احضار مي‌نمايد. شاكي در دادسرا حاضر شده و تقاضاي پرداخت كل ديه را مي‌نمايد. متهم براي بار دوم جهت پرداخت جزاي نقدي و ديه به دادسرا احضار مي‌شود. پس از احضار، وي در دادسرا حاضر شده و كل مبلغ ديه را به حساب دادگستري و مبلغ جزاي نقدي را به حساب صندوق دولت پرداخت مي‌نمايد. شاكي در دادسرا حاضر شده و طي نامه‌اي مبلغ پرداخت شده توسط متهم را مطالبه مي‌نمايد. دادياري اجراي احكام نيز به ذيحسابي دستور پرداخت مبلغ مذكور به شاكي را صادر مي‌نمايد. مبلغ مذكور به شاكي پرداخت شده و پرونده مختومه مي‌شود.

در خصوص اتهام آقاي ف ف مبني بر بی‌احتياطي در امر رانندگي با يك دستگاه پيكان به شماره انتظامي 239 الف24 ايران 55 منتهي به صدمه بدني غير عمدي آقاي مالك ع نظر به ملاحظه نظريه منطبق بر واقع افسر كاردان فني و شكايت مصدوم و همچنين اظهار نظر پزشكي قانوني و البته اقرار صريح ب واقع از سوي متهم، ضمن احراز بزهكاري و مسوليت جزايي متهم، مستندا به مواد 442 ، 418 ، 717 ، 481 و 480 قانون مجازات اسلامي با رعايت بند اول از ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين، بند 5 از ماده 22 قانون ياد شده، حكم به محكوميت متهم به پرداخت 150000 ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت و حكم به محكوميت مشار اليه به پرداخت 1% ديه كامله حارصه دست، يك پنجم از يك دوم ديه كامله خرد شدگي ساق پا كه در وضعيت معيوب التيام يافته، 15% ديه كامله ارش آسيب رباط خلفي زانوي چپ، نيم درصد ديه كامله ارش حارصه كتف در حق مصدوم، نظر به مطالبه مشاراليه صادر و اعلام مي‌دارد. راي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي و پس از آن ظرف بيست روز قابل پژوهش است. شعبه 1049 دادگاه عمومی (جزايي) تهران

ماده 283 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان داشته است:" عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در‌حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد." همچنین ماده 299 این قانون مقرر می‌دارد :" در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. " لذا با توجه به احضار متهم و مراجعه وی و پرداخت جزای نقدی، روند اجرای رای به درستی و منطبق با قانون انجام شده است. در خصوص پرداخت دیه نیز ماده 292 قانون فوق مقرر می‌دارد : "چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي پيش‌بيني شده‌است" که البته می‌بایست دادگاه صادر کننده رای نسبت به آنها اظهار نظر نماید که در مورد این پرونده، در رای صادره به این مورد اشاره‌ای نشده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32