پرونده تخریب (اجرای حکم)

نتیجه:

اجراي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري
نام قاضی: جناب آقاي يار محمدي
شماره دادنامه: 8909972191200987
شماره پرونده: 8809982146001415
شعبه صادر کننده رای: 1034
شاكي: ع ن
متهم: ف خ
موضوع: تخریب
نتيجه پرونده: اجراي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي

گزارش مرجع انتظامي، اظهارات شهود و مطلعين
عدم حضور متهمين در جلسه دادگاه و عدم ارسال لايحه دفاعيه
مواد 42 و 677 و بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامي

محکوم‌علیه از رای صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند که در مورخه 89/11/30 طي دادنامه شماره 1724 در شعبه 27 دادگاه تجديدنظر تایید مي‌شود. در تاريخ28/1/90 نامه مدير دفتر شعبه 1037  به پيوست اصل پرونده به اجراي احكام دادسراي ناحيه 3 جهت اجراي حكم قطعي ارسال می‌شود. دادياري اجراي احكام طي ابلاغ اخطاريه‌اي، متهم را جهت اجراي راي به دادسرا احضار مي‌كند. متهم نيز با ابلاغ اخطاريه به دادسرا مراجعه نموده و با پرداخت مبلغ جزاي نقدي توسط وي پرونده مختومه و بايگاني مي‌شود.

در خصوص اتهام خانم ف خ فرزند الف 47 ساله داير بر مشاركت در تخريب موضوع شكايت خانم ع ن به شرح منعكس در پرونده دادگاه با عنايت به شكايت شاكي گزارش مرجع انتظامي اظهارات شهود و مطلعين كيفرخواست تقديمي نماينده محترم دادستان عدم حضور متهمين در جلسه دادگاه و عدم ارسال لايحه دفاعيه، بزه منتسبه محرز و در اجراي مواد 42 و 677 قانون مجازات اسلامي با رعايت بنده 5 از ماده 22 قانون محرز بود (فقدان سابقه كيفري موثر متهم) حكم بر محكوميت هر كدام به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت صادر و اعلام مي‌نمايد راي صادره غيابي بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعي قابل واخواهي در اين مرجع مي‌باشد.


 


رئيس شعبه 1037- سيد نعمت اله موسوي

ماده 283 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان داشته است :" عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادركننده حكم در‌حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد." همچنین ماده 299  این قانون مقرر می‌دارد :" در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم‌به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. " لذا با توجه به احضار متهم و مراجعه وی و پرداخت جزای نقدی، روند اجرای رای به درستی و منطبق با قانون انجام شده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32