پرونده ابطال رجوع و ثبت واقعه طلاق

نتیجه:

صدور گزارش اصلاحی

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، شعبه 279
نام قاضی: جناب آقاي قلي پور
موضوع دعوا: ابطال رجوع و ثبت واقعه طلاق
نوع دعوا: غیر مالی
نتيجه پرونده: صدور گزارش اصلاحی
شماره پرونده: 8809980001100655
شماره دادنامه: 8809970001101199
خواهان: م م
خواندگان: 1- م ص 2- دفترخانه طلاق 192
خواسته: 1- ابطال رجوع به زوجیت در خارج از ایام عده و دستور تسلیم سند طلاق و ثبت واقعه طلاق در شناسنامه 2- تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجازه ورود به محل سکونت خواهان
هزينه دادرسي: معادل دعاوی غیرمالی
دلایل و منضمات: 1- رونوشت دادنامه شماره 8700630001301866 طلاق مورخ 87/11/27 2- رونوشت اخطاریه شماره 77-88 مورخ 88/3/13 دفترخانه 192 طلاق 3- رونوشت اظهارنامه شماره 1061 مورخ 88/3/31

مواد 187،180، 183 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

متن دادخواست:


 احتراما طبق دادنامه شماره 1301866 مورخ 87/11/27 صادره از شعبه 276 دادگاه عمومی تهران سند طلاق 2789 مورخ 87/2/17 دفتر طلاق 192 تهران و اخطاریه 88-77 مورخ 88/3/13 دفترخانه 192 تهران اینجانبه مطلقه به طلاق خلع نوبت اول در قبال بذل مهریه گردیده‌ام که در تاریخ 87/12/26 با مراجعه به دفترخانه به مابذل مهریه‌ام رجوع نمودم. سپس خوانده در تاریخ 88/3/13 در حالی به زوجیت رجوع نمود که مدت ایام عده به دلیل مضی زمان 3 طهر و در طهر 4 به پایان رسیده بود. علیهذا با عنایت به ماده 1151 قانون مدنی و احکام رساله و توضیح‌المسائل مراجع عالیقدر امام خمینی، مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی که به اجماع ایام عده را 3 طهر اعلام نموده‌اند. و با توجه به نظر شماره 1230/7 مورخ 78/5/14 اداره کل حقوقی و نظر مشهور فقها که پایان 3 طهر را با اعلام و قسم زن پذیرفته‌اند. ضمن آمادگی اتیان سوگند تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال رجوع غیرشرعی و خارج از ایام عده و جلوگیری از وقوع فعل حرام و ایجاد رابطه نامشروع و همچنین دستور صدور سند طلاق و ثبت واقعه طلاق در شناسنامه را دارم. ضمنا با عنایت به اظهارنامه که خوانده در آن اظهار داشته "... به شما اخطار می‌کنم ظرف 24 ساعت از رویت اظهارنامه به منزل مشترک مراجعت نموده و نسبت به ادای وظایف خویش به ویژه تمکین خاص اقدام نمائید...." تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجازه ورود خوانده به محل سکونت اینجانب واقع در .... جهت پیشگیری از وقوع هرگونه عمل نامشروع و ارتکاب گناه کبیره مورد تقاضا است.


 گردشکار پرونده :


 بعد از ثبت دادخواست، به دستور ریاست دادگاه تعیین وقت شده و موعد رسیدگی به طرفین ابلاغ می‌شود. در روز رسیدگی خواهان و خوانده ردیف اول در جلسه حاضر بوده و خوانده ردیف دوم در دادگاه حضور دارد. همچنین خواهان و خوانده ردیف دوم طی لایحه تقدیمی به دادگاه اعلام می‌دارند اینجانبان در شمارش ایام عده اشتباه کرده و رجوع خوانده صحیح است. لذا تقاضای صدور گزارش اصلاحی را داریم. این توافق در دادگاه صورت‌جلسه شده و النهایه دادگاه پس از ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:


 

در خصوص دعوای خانم مهرناز م به طرفیت1- مجید ص 2- دفترخانه ... به خواسته 1- ابطال رجوع به زوجیت در خارج از ایام عده و دستور تسلیم سند طلاق و ثبت واقعه طلاق در شناسنامه 2- تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجازه ورود به محل سکونت خواهان ، دادگاه با عنایت به لایحه تقدیمی از سوی طرفین ثبت شده به شماره 1632 مورخ 88/5/19 که به موجب آن خواهان اظهار داشته :" اینجانب در احتساب ایام عده دچار اشتباه بودم، رجوع آقای ص بطور صحیح واقع شده و از سوی دیگر با عنایت به اینکه به موجب صورت‌جلسه عادی مورخ 88/5/6 در خصوص اختلافات موجود به توافق رسیده و مصالحه نموده‌ام و توافقات خود را در چهار بند به شرح زیر اعلام نموده‌اند: 1- در خصوص مطالبه مهریه  خانم م ، در پرونده 88/279/139 علیه خوانده مقرر گردید اول هر ماه تعداد 6 قطعه سکه توسط خوانده به خواهان تادیه شود. در صورت عدم تادیه، دین حال خواهد شد. 2- خوانده حق خروج از کشور را تا پرداخت کامل مهریه ندارد. در صورت تصمیم به خروج باید معادل کل باقیمانده مهریه را وثیقه بگذارند. که در صورت عدم بازگشت به موقع ضبط خواهد شد. 3- آقای ص مبلغ 31/000/000 میلیون تومان طی یک فقره چک به خواهان تسلیم نموده که از میزان مهریه کسر گردید. 4- خانم م متعهد می‌گردد از خودرو سانتافه رفع توقیف نماید لذا تقاضای صدور گزارش اصلاحی داریم. دادگاه با عنایت به اینکه تقاضای طرفین مستندا به مواد 187،180 ،183 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی موجه می‌باشد ضمن پذیرش درخواست طرفین دعوای مطروحه را به شرح توافقات اعلامی خود مختوم به سازش اعلام می‌نماید. مفاد سازش‌نامه نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ، معتبر، لازم‌الاجرا و قطعی است.


قلي پور،  رئيس شعبه 279 دادگاه خانواده تهران

ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد :" سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي‌شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌ غيررسمي باشد." ، ماده 183 بیان داشته است :" هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار‌ طرفين در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي‌رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسي را ادامه خواهد داد." ماده 184 قانون فوق نیز می‌گوید :" دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد مفاد سازش‌نامه كه‌طبق مواد فوق تنظيم مي‌شود نسبت به طرفين و وراث و قائم‌مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود،‌ چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد." در ماده 187 نیز آمده است:" ترتيب دعوت براي سازش همان‌ است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت‌نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش‌ به‌ دادگاه دعوت مي‌شود." با توجه به اینکه طرفین در جلسه دادگاه اقدام به سازش نموده‌اند، از مواد مورد استناد دادگاه، ماده 187 ارتباطی به موضوع نداشته لیکن بقیه مواد به درستی استناد شده است. به نظر می‌رسد منظور نظر دادگاه ماده 178 باشد که مقرر می‌دارد :" درهرمرحله از دادرسي مدني طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند." که کاملا منطبق با این پرونده است. ضمن اینکه ماده 182 قانون فوق نیز می‌بایست ذکر می‌شد. در صدر این ماده آمده است :" هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت‌مجلس منعكس و به امضاي دادرس و‌ يا دادرسان و طرفين مي‌رسد."

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32