پرونده اجرای حکم طلاق صادره از محاکم خارجی (اجرای حکم)

نتیجه:

صدور قرار ابطال دادخواست

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، شعبه 279
نام قاضی: جناب آقاي قلي پور
موضوع دعوا: شناسایی و اجرای حکم طلاق صادره از محاکم خارجی
نوع دعوا: غیر مالی
نتيجه پرونده: صدور قرار ابطال دادخواست
شماره پرونده: 8809980001100633
شماره دادنامه: 8809980001100633
خواهان: ع ک
خوانده: ز م
خواسته: تقاضای تنفیذ طلاق صادره از دادگاه اونتاریو کشور کانادا
دلایل و منضمات: 1- سند ازدواج و ترجمه رسمی آن واقع در کشور پونا 2- سند طلاق و ترجمه رسمی آن در کانادا 3- کپی شناسنامه
هزينه دادرسي: معادل دعاوی غیر مالی

بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

متن دادخواست :


از ریاست محترم تقاضا دارم دستور فرمایید حکم طلاق اینجانب عباس ک و خانم زهرا م که در تاریخ 1358/7/27 در شهر پونا کشور هندوستان ازدواج کرده بودیم و به وسیله دادگاه در ایالت اونتاریو در کشور کانادا در تاریخ 1369/9/14 صادر شد و قطعیت یافته است تنفیذ فرمایید. حاصل ازدواج ما فرزند پسری متولد 1362/3/22 می‌باشد که با مادرش زندگی می‌کند. حکم طلاق توسط سفارت ایران در کانادا به تاریخ 1374/11/14 با مهر و امضاء تائید گردیده است که به پیوست و کپی مصدق آن تقدیم می‌گردد. جهت اطلاع دادگاه محترم به عرض می‌رساند همسر سابق اینجانب، خانم سیمین ف مقیم کشور کانادا از شهر تورنتو بوده اطلاعی از آدرس نامبرده ندارم. ضمنا خوانده با شخص ایرانی ازدواج کرده و از وی فرزند دارد. ضمنا شهودی نیز در صحت عرایضم دارم که عند اللزوم معرفی خواهند شد. از آنجایی که اینجانب مقیم کشور کانادا هستم و تکلیف موضوع فوق تا کنون در محاکم قضایی ایران مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار نگرفته لذا خواهشمندم در خصوص تنفیذ طلاق اینجانب با خوانده حکم شایسته را صادر فرمایید.


گردشکار پرونده :


 بعد از ثبت دادخواست، به دستور ریاست دادگاه تعیین وقت شده و متن دادخواست جهت ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می‌شود. در موعد مقرر جلسه رسیدگی تشکیل شده و خواهان ضمن استرداد دادخواست خود حق تجدیدنظرخواهی خود را نیز ساقط می‌نماید. النهایه دادگاه پس از ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

در خصوص دادخواست عباس ک به طرفیت زهرا م بخواسته تقاضای تنفیذ طلاق صادره از دادگاه اونتاریو کشور کانادا، با توجه به محتویات و اوراق  پرونده و عنایتا به استرداد دادخواست از سوی خواهان طی صورت جلسه مورخ 88/9/7 دادگاه مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و ابطال می‌نماید. به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی رای صادره قطعی می‌باشد.


 


قلي پور،  رئيس شعبه 279 دادگاه خانواده تهران

ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می‌دارد :" استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌گيرد: ‌الف - خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد. ب - خواهان مي‌تواند مادامي‌كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد. ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي‌صرف‌نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد ." لذا با توجه به استرداد دادخواست خواهان قبل از جلسه اول رای دادگاه از این جهت صحیح می‌باشد. ماده 333 قانون فوق مقرر می‌دارد :" درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود‌ مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي."لذا علیرغم درستی رای صادره از جهت قطعی بودن آن بهتر بود به این ماده نیز استناد شود. (به استناد بند 4 ماده 296 قانون فوق‌الذکر)

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32