پرونده مشارکت در دائر کردن مرکز فساد

نتیجه:

صدور حکم بر محکومیت متهم

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي اطفال ، شعبه 1186
نام قاضی: جناب آقاي خجسته نيا
شماره پرونده: 9009972172600236
شماره دادنامه: 9009980234100006
نتيجه پرونده: صدور حکم بر محکومیت متهم
شکات:1- ر ح 2-ا ج 3-م آ 4- ع س
متهم: ر.م
اتهام: مشارکت در دائر کردن مرکز فساد
دلايل: 1-گزارش ضابطین که مبین اشتهاد مشارالیها به موضوع مندرج است 2- تحقیقات مقدماتی

ماده 639 قانون مجازات اسلامی و بند 5 ماده 22

امضاکنندگان زیر از خانواده واحد شماره 4 به دلیل برپا کردن خانه ی تیمی به عنوان محل فحشا و سلب آسایش و امنیت ساکنین ساختمان به آدرس ... از آن مقام مسول تقاضای رسیدگی دارد.


 گردشكار پرونده:


پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری ارجاع می شود. در کلانتری از متهم و سایر مظنونین به شرح زیر بازجویی به عمل می آید. بازجویی از رامتین.ا در کلانتری:


جناب آقای رامتین.ا شما متهم به رابطه نامشروع غیر از زنا بدون علقه ی زوجیت با خانم م هستید. قبول دارید؟ خیر باهم صیغه بودیم. همسایگان مرا میشناسند. از من شکایتی ندارند.


همین بازجویی از متهم خانم م به عمل می آید که نامبرده نیز همین پاسخ را می دهد. همچنین با دستور دادیار پرونده تحقیق محلی توسط  کلانتری انجام می شود. متهمین مورد تایید اهالی محل نیستند. کلانتری از بازپرس پرونده اجازه باز دید از منزل متهم را اخذ نموده و در بازدید از منزل موارد زیرکشف می شود:1-یک عدد چاقو 2- یک پیپ  3-ورق. در بازجویی از رامتین ا در مورد اشیاء فوق نامبرده اظهار می دارد: مال خودم نیست مال دوستم است. اشتباه کردم به خانه آوردم.


از مالک خانه بازجویی می شود. وی در پاسخ می گوید: خانم م و آقای ا زن و شوهر نیستند، اشتباه کردم دیگر راهشان نمیدهم. از شکات نیز درکلانتری بازجویی می شود. شکات اظهار می دارند: از ساعت 11 شب به بعد رفت و آمدهای مشکوک زیاداست. اغلب پسران جوان هستند. حیوانات غیر اهلی در ساختمان تردد می نمایند. موجب ترساندن بچه می شوند. چندین بار نیز با پلیس 110 تماس گرفته ایم ولی فایده نداشته است. همچنین از مادر متهم بازجویی می شود. وی می گوید: من مرکز فساد تشکیل نداده ام. فقط ا با دخترم صیغه کرده اند. به اصرار مادر ا می آیند اینجا. همه این اتهامات دروغ است. متهم جهت روشن شدن وضعیت بکارت به پزشکی قانونی معرفی می شود. پزشکی قانونی می نویسد خانم م باکره نیست. مرجع انتظامی در گزارش ارسالی خود به دادسرا می نویسد: همسایه ها ناراضی اند. گزارش پزشکی قانونی ضمیمه است. متهم خانم م در زندان اوین است. نامبرده در محل اشتهار به فساد دارد. همچنین وضع اخلاقی آنها در محل نامناسب است.


بازجویی از متهم ، خانم م در دادسرا نیز انجام می شود : نامبرده می گوید:  هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم. با یک نفر رابطه دارم. دوستش دارم . با یکدیگر قصد ازدواج داریم. قسم میخورم به جز این با کسی دیگر نبوده ام. بازپرسی قرار التزام با وجه التزام به مبلغ 50000000 ریال صادر می نماید. و النهایه با بررسی محتویات پرونده به شرح دلایل زیر اقدام به صدور قرار مجرمیت می نماید:


در خصوص اتهام: 1- ر ا 2-ر م  با توجه به 1- شکایت شاکی 2-گزارش مرجع انتظامی 3-تحقیقات محلی 4-صورت جلسه دستگیری متهمان با یکدیگر و 5- سایر قراین و امارات


دادیار اظهار نظر با قرار مجرمیت صادره موافقت نموده و کیفرخواست مبنی بر رابطه نامشروع غیر از زنا و دایر کردن مرکز فساد بران خانم م و رابطه نامشروع غیر از زنا برای رامتین ا صادر می شود.


پرونده خانم م با توجه به وضعیت سنی وی به دادگاه اطفال ارسال می شود. دادگاه  دستور تعیین وقت داده و موعد رسیدگی به شکات و متهم ابلاغ می شود. جلسه رسیدگی تشکیل و ددگاه پس از بررسی پرونده رای زیر را صادر می نماید:

در خصوص اتهام خانم م دایر به مشارکت در دایر نمودن خانه فساد. در تاریخ 89/10/11 ، دادگاه با عنایت به شکایت شکات ،گزارش ضابطین که مبین اشتهار مشارالیها به موضوع مندرج است، تحقیقات مقدماتی در شعبه اول دادیاری دادسرای ناحیه 14 تهران و مفاد قرار مجرمیت و کیفر خواست اصداری از شعبه مرقوم، بزهکاری متهم محرز است. و دادگاه مستند به ماده 639 قانون مجازات اسلامی، و با توجه به وضعیت سنی خاص متهم و اعمال بند 5 ماده 22 همان قانون، ارفاقا متهم نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس و 40 ضربه شلاق محکوم مینماید. رای غیابی است.


 


رضا خجسته نیا ، رئيس شعبه ی 1186مجتمع قضايي اطفال

انجام تحقيقات مقدماتي وفق قانون و به درستي انجام شده است. ماده 4 قانون تشکیل دادگاه مربوط به اطفال بزهکار مقرر می دارد : " به كليه جرائم اطفال كه سن آنها بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود." لذا ارجاع پرونده خانم م به دادگاه اطفال با توجه به سن متهم به درستی انجام شده است. ماده 639 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: " افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شوند و در مورد بند "‌الف" علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد: ‌الف - كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد. تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي‌گردد." لذا رای دادگاه با توجه به این ماده و همچنین اعمال بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی ( تخفیف مجازات متهم با توجه وضعیت خاص و سابقه وی) کاملا به درستی صادر شده است.


 


 

22 تیر 1395 , 02:40
شمائی

رأی از نظر شکلی و ماهوی ایراد دارد، صیغه محرمیت یعنی داشتن علقه زوجیت، مستندا به مادتین 1062 و 1063 قانون مدنی. پاسخ

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32