پرونده سرقت مستوجب تعزیر (تجدید نظر)

نتیجه:

تایید عین رای دادگاه بدوی

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران ، شعبه 20
نام قاضی: جناب آقاي كريمي
موضوع: سرقت مستوجب تعزیر
نتيجه پرونده: تایید عین رای دادگاه بدوی
کلاسه پرونده: ت20/900601
شماره دادنامه: 9009970222000833
تجدیدنظرخواه: سید محمود.ا
تجدیدنظرخوانده: علی.م
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 9009970251900277 مورخ 90/3/22صادره از شعبه 105 جزایی شهر ری

بند های 1 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی
بند الف م 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

رای دادگاه بدوی


شماره پرونده: 8909980253801122


شماره دادنامه: 9009970251900277


شاکی: علی.م


متهم: سید محمود.ا


اتهام: سرقت مستوجب تعزیر


در خصوص اتهام سید محمود.ا دایر بر سرقت لوازم خودرو با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و اقاریر صریح و روشن و مقرون به صحت متهم و تحقیقات معموله و کیفر خواست صادره از دادسرای شهر ری و سایر قراین و امارات مستنبط از پرونده، جرمش محرز و عملش منطبق است با ماده 661 قانون مجازات اسلامی. علیهذا دادگاه مستندا به ماده مرقوم. رعایت بند های 1 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی و وضع خاص و فقد سابقه کیفری متهم موصوف را به پرداخت 10000000 ریال جزای نقدی تعزیری بدل از حبس و شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضور و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.


 


خردمند ، رئیس شعبه 105 جزایی شهر ری


 


گردشكار پرونده: 


محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و دادخواست خود را در دادگاه بدوی ثبت می نماید. دادگاه بدوی نیز پس از ارسال دادخواست تجدیدنظر به آدرس تجدیدنظرخوانده جهت تبادل لوایح و ایصال پاسخ وی،  پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می نماید. النهایه دادگاه تجدید نظر به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:


 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سید محمود.ا نسبت به دادنامه شماره 9009970251900277 مورخ 90/3/22صادره از شعبه 105 جزایی شهر ری که به موجب آن نامبرده به اتهام سرقت لوازم داخل خودرو موضوع شکایت آقای علی.م به پرداخت مبلغ 10000000 ریال جزای نقدی تعزیری بدل از حبس و شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت محکوم شده، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید  ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف م 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدید نظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می گردد. رای صادره قطعی است.


حميدرضا كريمي  و علی اشرف مظفری، مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدید نظر

   بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می دارد: " اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد." که با توجه به محتویات پرونده و صدور رأی دادگاه بدوی با توجه به مستندات مذکور در  رای مذکور (ماده 661  قانون مجازات اسلامی) دادگاه تجدیدنظر به درستی رای خود را صادر نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32