2: پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (تجدید نظر)

نتیجه:

تایید رای دادگاه بدوی (حکم به پرداخت دیه و جزای نقدی)

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاههاي تجديد نظر استان تهران، شعبه 20
نام قاضی: جناب آقاي كريمي
موضوع: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی
نتيجه پرونده: تایید رای دادگاه بدوی
کلاسه پرونده: ت 20/900685
شماره دادنامه: 9009970222000925
تجدیدنظرخواه: آقای جعفرم
تجدیدنظرخوانده: آقای مهدی آ
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 9009972187000304 مورخ 90/4/5 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزائی تهران

بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
مواد 480 و 484 و 717 قانون مجازات اسلامی

رای دادگاه بدوی


 کلاسه پرونده:9009982112300171


شماره دادنامه: 9009972187000304


شاکی: جعفر م


متهم: آقای مهدی آ


اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی


در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای مهدی آ دائر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای جعفرم دادگاه با التفات به مستندات کیفرخواست صادره از جمله نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در مراحل مختلف تحقیق و دادرسی و توجها به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی مشارالیه را محرز و ثابت تشخیص داده علیهذا مستندا به ماده 480 و 484و717 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت چهارونیم دینار بابت چهار فقره کبودی زانو و کف دست چپ و راست و سه دینار بابت یک فقره کبودی زیر چشم و پرداخت یک درصد دیه کامله بابت یک فقره دامیه زانوی چپ در حق شاکی خصوصی و پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال جزای نقدی بابت جنبه عمومی جرم در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


علی امرایی، رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزائی تهران


گردشكار پرونده:


شاکی مرحله بدوی در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و دادخواست خود را در دادگاه بدوی ثبت می‌نماید. دادگاه بدوی نیز پس از ارسال دادخواست تجدیدنظر به آدرس تجدید نظر خوانده جهت تبادل لوایح و ایصال پاسخ وی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. النهایه دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر اقدام به صدور رای می‌نماید: 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای جعفر م نسبت به دادنامه شماره 9009972187000304 مورخ 90/4/5 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای مهدی آ به اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی تجدیدنظر خواه به پرداخت دیات معینه در حق مصدوم و همچنین پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.


 


حميد رضا كريمي  و علی اشرف مظفری، مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدید نظر

بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می‌دارد: " اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي‌نمايد. " که با توجه به محتویات پرونده و صدور رای دادگاه بدوی با توجه به مستندات مذکور در  رای مذکور (مواد 480 و 484 و717 قانون مجازات اسلامی) دادگاه تجدید نظر به درستی رای خود را صادر نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32