پرونده مزاحمت تلفنی و تهدید

نتیجه:

محکومیت متهم به مزاحمت تلفنی و برائت از تهدید

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
موضوع اتهام: مزاحمت تلفنی وتهدید
نتیجه پرونده: محکومیت متهم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی
شماره پرونده: 890998584231153
شماره دادنامه: 9009975481200002

ماده641 قانون مجازات اسلامی
بند2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت
ماده177 قانون آیین دارسی کیفری

در تاریخ89/7/13 پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و مدیر دفتر دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد پس از بررسی پرونده، آن را به منشی جهت ثبت و تعیین وقت رسیدگی، تحویل و منشی پس از تعیین وقت در تاریخ 89/8/17 اخطاریه ای جهت حضور شاکی آقای ... در دادسرا در تاریخ 89/8/23 توسط مامور ابلاغ، ابلاغ نمود و توسط خود مخاطب امضاء و نسخه ثانی آن به دفتر اعاده شد. جلسه دادسرا در وقت مقرر تشکیل شد و شاکی به نام آقای ... در جلسه حضور دارد و دلایل خود را این گونه  بیان می دارد: اینجانب آقای ... از تاریخ 89/7/1 هر شب و وقتهای دیگر شخصی که پس از استعلام از مخابرات ایرانسل آقای ... با تلفن همراه ایرانسل  به تلفن همراه بنده چندین بار با دادن پیامک های زشت و  مزاحمت تلفنی در حدود 543 بار در وقت های مختلف زندگیم را مختل کرده. مدیر دفتر شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد در تاریخ 89/9/21  نامه ای به مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سرخس جهت انجام نیابت قضایی و اعاده آن به مرجع معطی نیابت ارسال  و در تاریخ 89/10/14 در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شد و با توجه  به عدم حضور متهم و عدم ارسال نسخه ثانی اخطاریه از سوی متهم آقای ... منشی دفتر وقت احتیاطی مجدد تعیین نمود. در تاریخ 89/10/18  اخطاریه ای به آقای ... جهت حضور در جلسه 89/10/20 توسط مامور ابلاغ، ابلاغ و نسخه ثانی آن به دفتر اعاده شد. در وقت مقرر جلسه دادسرا تشکیل شد و متهم در جلسه حضور دارد و قاضی بیان می دارد آیا مزاحمت تلفنی و تهدیدرا قبول دارید؟ دفاع کنید؟ که جواب داده قبول ندارم. بنده سیم کارتم را در مرداد 88 در مسافرت به ساری مفقود نموده ام و به لحاظ اینکه سیم کارت ارزش مادی چندانی نداشت بجایی اعلام ننمودم. بنده شاکی محترم را نمی شناسم  و دلیلی برای ایجاد مزاحمت به ایشان ندارم و فکر آن را نمی کردم که از سیم کارت  بنده سوء استفاده شود.


ـ آخرین دفاعتان چیست؟ قبول ندارم. بنده هیچ مزاحمتی برای شاکی ایجاد ننموده ام. تنها اشتباه من این بودکه مفقودیت خط خودرا به جایی اعلام ننمودم. بنده متاهل هستم و کارمند می باشم و  دلیلی برای انجام این گونه کاری ندارم و تقاضای تبرئه  شدن خود را  دارم.


آقای متهم به نام ... متهم به ایجاد مزاحمت تلفنی و  تهدبد به قید  معرفی کفیل به وجه الکفاله  به مبلغ 4.000.000 ریال آزاد است.


  مدیر دفتر شعبه دادسرای عمومی و  انقلاب سرخس در تاریخ  89/10/25 پرونده  را از آمار اجرایی شعبه کسر و پس از ثبت، به مرجع معطی نیابت اعاده نمود. در تاریخ89/11/14 شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد قرار مجرمیت متهم آقای ... را  دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با  عنایت به:  1-شکایت شاکی 2- اقرار متهم  بر مالکیتش نسبت  به  سیم کارت 3-نتیجه استعلام از مخابرات،  بزهکاریش را  با استناد به بند «ک» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و ماده641 قانون مجازاتهای اسلامی صادرکرد. کیفرخواست درتاریخ 89/11/20 دائر بر محکومیت متهم صادر شد و در تاریخ 89/11/30 به  دفتر کل دادگاههای عمومی و انقلاب بجنورد شعبه 102 جزایی از طریق واحد ارجاع، ارجاع  شدو مدیردفتر پس از بررسی پرونده آن را به منشی جهت ثبت و تعیین وقت رسیدگی تحویل و منشی دفتر در تاریخ 89/12/5 اخطاریه ای به شاکی آقای ... جهت حضور در جلسه دادگاه در تاریخ 90/1/14 ساعت 9 ابلاغ نمود و توسط مخاطب امضاء شد و نسخه ثانی اخطاریه، به دفتر اعاده شد. در تاریخ 89/12/11 اخطاریه ای از طرف منشی دفتر شعبه 102 جزایی بجنورد به متهم آقای... جهت حضور در جلسه دادگاه مورخه 90/1/14 ساعت 9 صبح ابلاغ  شد و توسط خواهر مخاطب امضاء شد ونسخه ثانی آن به دفتر اعاده شد  در تاریخ 90/1/14  در وقت مقرر جلسه شعبه 102جزایی تشکیل شد. شاکی با وصف ابلاغ قانونی احضاریه در جلسه حضور ندارد و  لایحه ای ارسال نداشته  و متهم به نام آقای ... علارغم ابلاغ  قانونی در جلسه حضور ندارد. لیکن لایحه ای  تقدیم نموده که توسط مدیر دفتر ثبت الکترونیکی دفتر لوایح گردیده است . دادگاه در تاریخ 90/1/15  راجع  به بزه ایجاد مزاحمت تلفنی با توجه به شکایت شاکی و سایر محتویات پرونده و دفاعیات بلاوجه و غیرمستدل متهم به موجب لایحه تقدیمی، بزهکاری مشارالیه  را  به ارتکاب بزه ایجاد مزاحمت تلفنی محرز و مستنداً به ماده 641 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول  برخی از درآمدهای دولت بر محکومیت متهم به مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی به خزانه دولت صادر و اعلام می دارد، دادگاه راجع به بزه تهدید،  نظربه انکار متهم و فقدان ادله اثباتی،متهم نامبرده را بی گناه شناخته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد حکم صادره حضوری بوده و  پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد. درتاریخ90/1/30 دو برگ  ابلاغ نامه و یک برگ دادنامه توسط منشی شعبه102جزایی بجنورد به دفتر ریاست حوزه قضایی سرخس ارسال نمودکه مطابق مقررات به آقای متهم به نام ...ابلاغ و پس از تکمیل نسخه ثانی آن   به شعبه 102 جزایی بجنورد اعاده شد. در تاریخ 90/1/31 یک  برگ ابلاغ دادنامه به پیوست نامه به شاکی پرونده توسط مامور ابلاغ، ابلاغ شد و توسط شاکی امضاء گردید.

در خصوص ایجاد مزاحمت تلفنی  با توجه  به شکایت شاکی و سایر محتویات پرونده و دفاعیات بلاوجه و غیر مستدل متهم به موجب لایحه تقدیمی، بزهکاری مشارالیه را به ارتکاب بزه ایجاد مزاحمت تلفنی محرز و مستنداً به ماده 641 قانون مجازات اسلامی با  رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت بر محکومیت متهم به مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی به خزانه دولت صادر و اعلام می دارد. دادگاه  راجع به بزه تهدید، نظر به انکار متهم و فقدان ادله اثبانی، متهم نامبرده را بی گناه  شناخته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادسرای کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد حکم صادره حضوری بوده و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد. 

طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته‌است هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا  دستگاههای مخابراتی برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. در این پرونده دادگاه متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده‌است.  با توجه به اینکه متهم اظهار داشته که خط تلفن همراه وی مفقود شده، لذا چون در اعلام نمودن مفقودی خط خود تقصیر نموده و چون خط تلفن همراه مال شخص متهم بوده، دادگاه او را به جزای نقدی محکوم کرده‌است. طبق نظریه مشورتی 816/7 ـ 72/2/20، چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرائم دیگر از قبیل تهدید و یا فحاشی باشد رسیدگی در دادسرای مربوطه خواهد بود. در این پرونده نظر به انکار متهم و فقدان ادله اثباتی شاکی مبنی بر تهدید از جانب متهم،  متهم طبق ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی بی گناه شناخته شده و نسبت به جرم تهدید تبرئه گردیده است. 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32