پرونده سرقت تعزیری (در صلاحیت دادگاه اطفال)

نتیجه:

تأیید رأی دادگاه بدوی (برائت متهم)

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 8909985843200815
شماره دادنامه: 8909975841200588
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: حکم برائت

ماده 177، 240 و بند «الف» ماده 257 قانون آیین دارسی کیفری

رأی دادگاه بدوی


درخصوص اتهام آقای ... 9 ساله ساکن بجنورد، دادگاه با عنایت فقدان ادله اثباتی به تحقق بزه و اینکه صرف در اختیاربودن کیف مشابه کیف شاکی، دلیل بر ارتکاب بزه از ناحیه طفل متهم نمی‌باشد، با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم  بر برائت طفل صادر می‌کند و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر می‌باشد. (تاریخ 89/5/31)


گردشکار پرونده:


برگه دادخواست در تاریخ 89/5/26 به دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد تقدیم شد و دادسرا در این تاریخ قرار عدم صلاحیت به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و  انقلاب و ماده 219  قانون آیین  دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه اطفال صادر نمود. در تاریخ 89/5/26 توسط واحد ارجاع به دفتر شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد ارجاع شد. مدیر دفتر پس از دستور قاضی با توجه به اتمام وقت اداری و لزوم ارائه ادله اثباتی از ناحیه شاکی مبنی بر ارتکاب بزه از ناحیه طفل مشتکی‌عنه و انجام تحقیق از وی، پرونده عیناً به پلیس آگاهی اعاده شد تا  فردا یعنی تاریخ 89/5/27 در شعبه 102 به  صورت فوق العاده رسیدگی شود  و فردا اول وقت اداری،  شاکی و مشتکی‌عنه به این دادگاه اعزام گردند. در تاریخ 89/5/27 در وقت فوق‌العاده، جلسه شعبه 102 جزایی بجنورد تشکیل شد و شاکی در جلسه حضور دارد و طفل متهم به نام ... و ولی قهری او به نام ...  در جلسه حضور دارد.


 قاضی خطاب به شاکی: شکایت خود  را با ذکر دلیل بیان نمایید؟


شاکی: مدتها با خانواده طفل متهم آقای ... برای کبوتر بازی و  ورود غیر مجاز به داخل حیاط خانه‌ام مشکل داشتم تا اینکه دیدم اخیراً کیف بچه‌ام که حاوی مقدای وجه نقد و یک جفت گوشواره و یک حلقه النگوی طلای بچه‌گانه بود، در دست بچه آقای ... است. چون دلیل و مدرک نداشتم، شکایت نکردم تا اینکه دیدم همین کیف در دست برادر کوچک طفل متهم می‌باشد. لذا مشکوک شدم و شکایت نمودم.


قاضی: به فرض صحت سرقت کیف در داخل حیاط توسط طفل متهم، چه دلیلی برسرقت کیف توسط طفل متهم دارید؟


 ج: دلیل خاصی ندارم. فقط سوگند یاد می‌کنم.


دادگاه خطاب به طفل: شکایت شاکی مبنی بر سرقت پول و طلا به شرح اظهارات برایتان قرائت شد. چه دلیل و دفاعی دارید؟


 طفل متهم: قبول ندارم. من وارد حیاط منزل شاکی نشده‌ام. من کیف را شش ماه قبل داخل کوچه پیدا کردم و  دست برادر 2/5 ساله‌ام بود که  با آن بازی می‌کرد. بخدا قسم دزدی نکرده‌ام. قبول ندارم. 


در تاریخ 89/5/31 دادگاه با عنایت فقدان ادله اثباتی به تحقق بزه و اینکه صرف در اختیاربودن کیف مشابه کیف شاکی، دلیل بر ارتکاب بزه از ناحیه طفل متهم نمی‌باشد، با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم  بر برائت طفل صادر می‌کند و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر می‌باشد. در تاریخ 89/6/13 دو برگ دادنامه به شاکی آقای ... و ولیّ قهری متهم ابلاغ شد و توسط شاکی امضاء گردید و به نشانی ولی طفل متهم الصاق شد. پرونده در تاریخ 89/7/17 توسط شاکی ... تجدید نظرخواهی شد که در تاریخ 89/7/22 رأی تجدیدنظر مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی صادر شد و رأی دادگاه بدوی را تایید کرد. رئیس شعبه تجدید نظر آقای ...  نظر به اینکه رأی بدوی فاقد اشکال و ایراد قانونی است و تجدیدنظرخواهی با جهات مصرح در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد، لذا رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند «الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌گردد. این رأی قطعی است. دو برگ ابلاغیه در تاریخ 89/8/11  از شعبه اول تجدیدنظر خراسان شمالی به شعبه 102 جزایی بجنورد ارجاع گردید تا به طرفین ابلاغ شود. در تاریخ 89/8/15 دادنامه  از طریق منشی دفتر به مامور ابلاغ تحویل برادر مخاطب آقای ... و یک برگ ابلاغ دادنامه تحویل همسر مخاطب آقای ... داده شد و امضاء گردید و نسخه‌های ثانی آنها به دفتر اعاده شد.

رأِی دادگاه بدوی


درخصوص اتهام آقای ... 9ساله ساکن بجنورد، دادگاه با عنایت فقدان ادله اثباتی به تحقق بزه و اینکه صرف در اختیاربودن کیف مشابه کیف شاکی، دلیل بر ارتکاب بزه از ناحیه طفل متهم نمی‌باشد، با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم  بر برائت طفل صادر می‌کند و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر می‌باشد. (تاریخ 89/5/31)


رأی تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... دائر بر سرقت از دادنامه 1200588 نظربه اینکه رأی بدوی فاقد اشکال و ایراد قانونی است و تجدیدنظرخواهی با جهات مصرح در ماده 240 قانون  آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و لذا رد تجدیدنظر خواهی به استناد بند «الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌گردد و این رأی قطعی است (تاریخ 89/7/22).

طبق تبصره 3 ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، پرونده‌هایی که موضع آنها  مشمول جرائم حد زنا و لواط و حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا یک میلیون ریال و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه بررسی می‌شوند. در این پرونده دادسرا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت  دادگاه اطفال صادر نموده. دادگاه  به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری بدلیل فقدان ادله اثباتی، رأی بر برائت متهم صادر نموده و در مرحله تجدیدنظرخواهی، دادگاه با استناد به فقدان جهات تجدیدنظر طبق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه را رد و رأی بدوی را با استناد به بند «الف» ماده 257  قانون آیین دادرسی کیفری تایید نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32