پرونده اصلاح شناسنامه

نتیجه:

رد خواسته خواهان

موضوع خواسته: اصلاح شناسنامه
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 8909985859600824
شماره دادنامه: 9009975859600169
قاضی رسیدگی کننده: آقای وحیدی
نتیجه پرونده: ردّ خواسته خواهان

ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلّی و جلوگیری از تزلزل آنها


شرح دادخواست 


ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب حسین ث... در تاریخ 58/1/20 متولد شده‌ام و برادر همنامی داشته‌ام که در تاریخ 55/1/10 متولد شده بود و  در تاریخ 56/7/15 یعنی یک  سال و شش ماه قبل از تولد من فوت نموده؛ بعد از فوت برادرم، والدینم شناسنامه برادر فوت شده‌ام را نگه می‌دارند و با متولد شدن من، شناسنامه برادر متوفایم را به من اختصاص می‌دهند. لذا نظر به مراتب یادشده تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه یادشده و  صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعیم را دارم.


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم


به تاریخ 89/12/8 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل؛


خواهان و نماینده محترم خوانده در جلسه حضور دارند. خواهان اظهار می‌دارد خواسته‌ام به شرح متن دادخواست تقدیمی می‌باشد. لذا خواهشمندم نسبت به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعیم دستورات لازم را مبذول دارید.


ـ خوانده در پاسخ بیان می‌دارد: اینجانب علیرضا و... نماینده اداره حقوقی ثبت احوال نظر به اینکه تاریخ ابلاغ هفتم به اداره واصل گردیده و قانوناً وقتی جهت تنظیم  لایحه نمانده، لذا از محضر دادگاه تقاضای تجدید وقت جلسه را دارم.


خلاصه جلسه دوم دادرسی 


 به تاریخ 89/12/16  پرونده کلاسه تحت نظر است. خواهان آقای حسین ث... در جلسه حاضر است و نماینده خوانده علیرغم ابلاغ  قانونی اخطاریه در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای تقدیم داشته به تاریخ 89/12/16 که ثبت و  ضم پرونده شده. خطاب به خواهان: خواسته خود را  بیان کنید؟


ـ خواهان اظهار می‌دارد خواسته‌ام به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد.


ـ خطاب به خواهان: برای اثبات ادعای خود چه دلیلی دارید؟                      


ـ خواهان اظهار داشته: استشهادیه ضمیمه پرونده است. تقاضای استماع شهادت شهود را دارم.


دادگاه خواهان را جهت تعیین سن واقعی به پزشکی قانونی معرفی نمود.


قرار کارشناسی (پزشکی قانونی) 


قرار معرفی به پزشکی قانونی صادر شد. نامبرده در مورخه 89/12/22 مراجعه و جهت مشاوره تخصصی درخواست مدارک تکمیلی شد. متاسفانه تا کنون پاسخ مشاوره و  مدارک لازم  را ارائه ننموده است.  •  لایحه‌ی سازمان ثبت احوال 


ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شعبه اول شهرستان جاجرم، با سلام و احترام، لایحه‌ای به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می‌گردد: 1- همانطور که مستحضرید فرد ایرانی از بدو تولدش در یکی از ادارات ثبت احوال دارأی یک سند سجلی بوده که هویت و  تابعیت افراد بر مبنای آن  رقم خورده و سند سجلی با استناد به مواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 و 16 قانون ثبت احوال تنظیم و  به ثبت رسیده و برمبنای آن اطلاعات سجلی فرد جنبه حقوقی پیدا کرده که این موضوع در خصوص سند سجلی شماره 7502 به نام آقای حسین ث... فرزند علی‌اکبر متولد 55/10/10 که بنا به اظهار پدر و تایید دو نفر گواه با نام‌های حسنعلی ص... و حیدر خ... رسیده، صادق بوده و مستند  به ماده 8 قانون ثبت احوال و مواد 1287 و 999 قانون مدنی از زمره  اسناد رسمی محسوب می‌شود. 2-  خواهان تا کنون یعنی مدت 34 سال است که از سند سجلی فوق‌الذکر استفاده نموده و مدارکی من جمله دوجلد شناسنامه و الصاق عکس در تاریخ 73/11/9 و اخذ کارت ملی، ازدواج با خانم سمیه آ... و اخذ سند ازدواج، اخذ شناسنامه و تنظیم سند سجلی برای فرزندش به نام ث... دارنده شماره ملی ... متولد 83/3/30 تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی و غیره، لذا با توجه به موارد فوق الذکر تعلق سند سجلی به وی محرز بوده و یک نوع اقرار تعلق سند به خواهان می‌باشد که بر اساس ماده 1277 قانون مدنی، اقرار بعد از انکار مسموع نمی‌باشد. 3- به نظر می‌رسد خواهان در حال حاضر به  لحاظ مشکلاتی که بر اثر استخدام و ... پیش آمده، دادخواست تقدیم دادگاه نموده و مدعی است که سند سجلی‌اش به وی تعلق ندارد و حال آنکه بر اساس قانون اسنادی که در حدود اختیارات ماموران ثبت احوال جهت اشخاص تنطیم می‌شوند، جزء اسناد رسمی و معتبر بوده و نباید بر اساس صلاحیت و نظرات افراد موجب بی‌اعتباری و تزلزل آنها فراهم گردد. از ریاست محترم دادگاه به لحاظ حفظ و بقای جایگاه اسناد سجلی و شناسنامه و جلوگیری از تزلزل آنها مستنداً به مواد 999 و 1287 قانون مدنی درخواست ردّ  دعوای خواهان  را خواستارم.


در خصوص دعوی آقای حسین ث... فرزند علی‌اکبر به طرفیت اداره ثبت احوال جاجرم به خواسته ابطال سند سجلی شماره 13557502 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 58/1/20 بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته برادر هم‌نامی داشته که در تاریخ 55/1/10 متولد شده و در تاریخ 56/7/15 فوت نموده؛ والدینم شناسنامه وی را برای بنده نگه داشتند. چون سند سجلی شماره فوق به اینجانب تعلق ندارد، تقاضای ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه به تاریخ تولد 58/1/20 را دارم. دادگاه با توجه به اینکه خواهان دلیلی برای اثبات ادعای خود ارائه ننموده و از ارائه مدرک درخواستی توسط پزشکی قانونی نیز خودداری نموده، لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و با استناد به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها حکم به ردّ خواسته خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد. (آقای وحیدی، 90/3/17 )

اسناد سجلی طبق ماده 1287 یکی از اسناد ملی و معتبر بوده که در حدود اختیارات ماموران ثبت احوال تنظیم شده و جزء اسناد رسمی و معتبر است و انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی مسموع نیست. طبق ماده 999 قانون مدنی سند ولادت اشخاص سند رسمی خواهد بود و طبق قانون تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده ممکن نیست؛ مگر به موجب حکم محکمه.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32