پرونده اعسار از پرداخت محکوم‌ به

نتیجه:

حکم به پرداخت محکوم‌به به نحو اقساط

موضوع خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 9009985859600154
شماره دادنامه: 9009975859600290
قاضی رسیدگی کننده: آقای وحیدی
نتیجه پرونده: حکم به پرداخت محکوم به به نحو اقساط

ماده یک و 37 قانون اعسار

شرح دادخواست 


ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


اینجانب ضمن عرض موضوع مطروحه بدین توصیف که طی ضمانت، وامی در بانک ملت گرمه نسبت به خانم فاطمه ن... بنا به پرونده مذکور در ستون دلایل و بدین تصریح که اینجانب هیچ‌گونه مالی اعم از منقول و غیرمنقول نداشته و ندارم. سابق کاسب بوده‌ام، اما فی‌الحال کارگر روزمزد و نسبت به تامین مایحتاج زندگیم در مضایقه هستم و از محضر جنابعالی تقاضای اعسار به تقسیط نسبت به تأدیه‌ای که در حد تمکن اینجانب باشد، را طی صدور حکمی دارم.


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم )


به تاریخ 90/3/22 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل و خواهان حضور دارد و نماینده خوانده نیز حاضر است. خواهان اظهار می‌دارد طی دادنامه شماره 9600674 محکوم به پرداخت مبلغ 6.500.000 ریال در حق بانک ملت گرمه جهت ضمانت خانم فاطمه ن... شده‌ام و قادر به پرداخت دین خود نیستم. کارگر پمپ بنزین هستم در ماه 200 تا 300 هزار تومان درآمد دارم و هیچ‌گونه مالی ندارم. نماینده خوانده اظهار داشته ایشان قبلاً مغازه تعویض روغن داشته. وی می‌گوید مغازه را جمع کرده‌ام.


ـ نماینده خوانده اظهار می‌دارد در پمپ بنزین کار می‌کند. از وضعیت مالی وی خبر ندارم. تقاضای تحقیق از طرف دادگاه را دارم.


ـ دادگاه بیان داشت نظر به اینکه استماع شهادت شهود و مطلعین ضروری است، شهود احضار شود.


خلاصه جلسه دوم دادرسی


به تاریخ 90/4/21 جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم تشکیل است. خواهان و نماینده خوانده حضور دارند. دادگاه خطاب به خواهان، آیا شهود خود را در دادگاه حاضر کرده‌اید؟


  ـ اظهار داشت بله، تقاضای استماع شهادت شهود را دارم.


  ـ پس از استماع شهادت شهود، طرفین اظهار داشتند حرف دیگری ندارند.


خلاصه جلسه سوم دادرسی 


 به تاریخ 90/8/5 در وقت مقرر پرونده کلاسه تحت نظر است و ملاحظه می‌شود پرونده استنادی حکایت از آن دارد که  با توجه به قطعیت دادنامه شماره 88909975859600674 مورخه 88/7/29 اجرایی صادر و در مورخه 88/10/15 ابلاغ قانونی شده. نماینده محکوم‌له در مورخه 88/12/2 تقاضای اعمال ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی را نموده است. طی نیابتی به شهر گرمه حکم به توقیف اموال و مزایده در صورت نیاز، جلب محکوم‌علیه صادر شده است. محکوم‌علیه جلب و به این دادگاه، سریعاً اعزام شود.89/6/3 محکوم‌علیه مجلوباً به همراه پرونده نیابتی به دادگستری جاجرم اعزام و تقاضای 15روز مهلت نموده که با توجه به حضور نماینده بانک ملت و موافقت وی اعطا گردیده است. با توجه به پایان مهلت اعطایی و عدم حضور محکوم‌علیه نیابتا تنظیم و به گرمه ارسال شد؛ دادگستری گرمه در مورخه 90/2/29 محکوم‌علیها را به دادگستری جاجرم اعزام نمود. محکوم‌علیه اعلام نموده که توان پرداخت محکوم‌به را ندارد و اعلام نموده من ضامن هستم و توان پرداخت ندارم و با توجه به بازداشت وی، مبلغ 5.000.000 ریال بابت قسمتی از محکوم‌به به محکوم‌له پرداخت و تقاضای مهلت نموده که محکوم‌له با مهلت 15 روز موافقت نمود. لذا نامبرده آزاد است.


قرار نیابت 


دادگستری جاجرم نیابتی به دادگاه گرمه جهت حکم به توقیف و مزایده اموال و در صورت نیاز جلب محکوم‌علیه صادر شده است. محکوم‌علیه جلب و به این دادگستری اعزام شد.


استماع شهادت شهود 


شهود آقایان:1- اسماعیل ط... 2- محمد ب... 3- رمضان د... شهادت دادند که آقای عباس ج... کارگر است و قبلاً یک مغازه داشت که جمع کرد. الان کارگر پمپ بنزین است. در خصوص اموال دیگر او اطلاعی نداریم. 

در خصوص دعوای آقای عباس ج... فرزند نصرا... به طرفیت از بانک ملت گرمه به خواسته صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم‌به به موضوع دادنامه شماره 9600674 مورخه 88/7/19 در پرونده اجرایی کلاسه880562 که درآن دادنامه، خواهان محکوم به پرداخت مبلغ 65.500.000 ریال  با احتساب کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه با سایر خواندگان به نحو تضامن شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی خواهان، استشهادیه محلی پیوست در پرونده، شهادت شهود و نظر به اینکه خواهان در پرونده اجرایی اموالی از محکوم‌علیه را معرفی ننموده لذا خواسته خواهان را وارد دانسته و با استناد به مادتین یک و 37 قانون اعسار حکم به پرداخت محکوم‌به به نحو اقساط صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد. (آقای وحیدی ـ 90/5/9)

طبق ماده یک قانون اعسار، معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. طبق ماده 23 مدتی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهارنفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگی او مطلع باشند به عوض حال خود ضمیمه نماید که در این پرونده خواهان شهود معرفی ننموده و طبق نظر دادگاه بانک ملت اموالی از محکوم‌علیه را معرفی ننموده و دادگاه حکم  به پرداخت محکوم‌به به نحو اقساط صادر و اعلام نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32