پرونده اصلاح سند (اعاده دادرسی)

نتیجه:

حکم به اصلاح سند

موضوعات مرتبط

موضوع خواسته: اصلاح سند
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 9009985859600960
شماره دادنامه: 9009975859600177
قاضی رسیدگی کننده: آقای جواد جعفری
نتیجه پرونده: حکم به اصلاح سند

ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست 


ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً اینجانب خواهان فوق با توجه به پرونده استنادی و حسب احراز جعلیت در قباله ای که  در مورخه 69/7/13 بوده، تقاضای عنایت به تشکیل جلسه دادرسی و صدور حکم به احقاق حق را دارم.  از آنجا که ملک ما و سابقه ثبتی ما محرز است، مالکیت مابر اساس سابقه وتصرف و قباله عادی است که 40 متر مربع از سندخوانده بایستی کسر گردد. امر به اقدام فرمایید.


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم )


به تاریخ 88/1/12 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. خواهان و  خوانده در جلسه حضور دارند. خواهان اظهار می دارد آقای نصرت الله ف... 140 متر زمین به من فروخته و 141 متر به آقای عبدالرضا ت... که آقای عبدالرضا ت... مقدار 40 متر بیش از آنچه که فروخته بود سند گرفته که در پرونده کلاسه 298/86 شورای حل اختلاف جاجرم تعهد نموده که نسبت به 40 متر سند را اصلاح می نمایم که از تعهد خود خودداری نموده. ضمناً آقای عبدالرضا ت... در قولنامه خود جعل سند نموده که کپی اداره تشخیص هویت ضمیمه پرونده است. خطاب به خوانده ، خواسته خواهان تفهیم شد. چه می گویید؟


 ـ خوانده آقای عبدالرضا ت... اظهار می دارد آقای نصرت  الله ف... مقدار 141 متر زمین به من فروخته و  یک بار دیگر 40 متر که مجموعاً 181 متر زمین از او خریدم و  به استناد قولنامه استنادی سند گرفتم. اول قولنامه  141 متر را نوشتیم و بعد مجدداً یک قولنامه نوشتیم که قولنامه دوم  با خط من نوشته شد که جعلی بودن آن اثبات شده و کارشناس نظر داده. ولی من قبول ندارم. من 181 متر زمین خریده ام. در خصوص جعل سند قرار موقوفی تعقیب صادر شده، به جهت اینکه مشمول مرور زمان شده است. در پایان خطاب به آقای عبدالرضا ت...، آیا قبول دارید که در شورای حل اختلاف تعهد نمودی که سند را اصلاح کنی ؟ که اظهار می دارد  بله. تعهد کردم که سند را اصلاح کنم. ولی علیه من ادعای جعل کرده اند. الان حاضر نیستم این کار را انجام بدهم مگربه حکم قانون .


خلاصه جلسه دوم دادرسی


 به تاریخ 90/1/15 در وقت مراجعه پرونده کلاسه تحت نظر است. پرونده ثبتی پلاک 2382 فرعی از 76 اصلی بخش 7 بجنورد ضمیمه پرونده است که خلاصه آن بدین شرح است که آقای عبدالرضا ت... به استناد مبایعه نامه عادی در تاریخ 69/7/13 که کپی آن ضمیمه پرونده است در تاریخ 69/7/13 با خودکار آبی روی کپی مبایعه نامه جعل شده. به موجب صورتجلسه 83/7/19 نماینده اداره ثبت از ملک نقشه تهیه کرده و بیان داشته که ملک مورد تقاضا فاقد سوابق ثبتی بوده که تا کنون قبول نشده و مجهول المالک می باشد  که ابتدا شهردای گرمه به آقای نصرت ا... فرزند... واگذار نموده و حدود ملک در صورتجلسه قید شده و در تاریخ 84/7/6 صورتجلسه تحدید حدود تنظیم و سپس سند ثبتی شماره 6307 به نام آقای غلامرضا ت... صادر گردیده و سند مالکیت تحویل او گردیده است.


خلاصه جلسه سوم دادرسی


 به تاریخ 90/3/5 جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم تحت نظر است خواهان آقای محمدولی ش... و خوانده آقای عبدالرضات... در جلسه حضور دارند. خطاب به طرفین:  محتویات ثبتی تفهیم شد. درمورد نحوه مالکیت خود بر ملک موضوع پرونده توضیح دهید ؟


ـ خواهان اظهار می دارد آقای نصرت ف 280 مترزمین از شهرداری گرفته بودکه 3 دانگ به آقای عبدالرضا   ت... و سه دانگ دیگر به آقای موسی الرضاس... 140 متر فروخته و آن 140 متر را آقای موسی الرضا س... به من فروخته. ولی آقای عبدالرضا ت... تاریخ قولنامه مورخه 69/7/13 را جعل کرده و 185 متر سند گرفته. لذا تقاضای اصلاح سند را دارم.


ـ آقای عبدالرضا ت... اظهار می دارد من یک بار 140 متر خریدم و بعد 40 متر دیگر خریدم که جمعاً 185 متر شد و چون خواستم از طریق ماده 147 سند بگیرم، سند تاریخ 69/7/13 را توافق خود آقای نصرت ف... نوشتیم. ولی معامله در سال 81 واقع شده که ضمیمه پرونده ثبتی نموده ام. من قولنامه دارم. ولی نخواسته اند و ارائه نکرده ام. 


رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی 


در خصوص دعوای آقای محمدولی ش... فرزند عباسعلی به طرفیت آقای عبدالرضا ت... فرزند علی نقی به  خواسته اصلاح سند ثبتی پلاک 2382 فرعی از 26 اصلی بخش 7 بجنورد مقوّم به مبلغ 310000 تومان به شرح متن دادخواست تقدیمی، ماحصل دعوی این است که خواهان مدعی است آقای نصرت الله ف... مساحت 280 متر مربع از زمین شهرداری تحویل گرفته و از زمین مذکور مساحت 140 متر مربع به آقاس موسی الرضا س... فروخته که آقای موسی الرضا س... ملک مذکور را به خواهان فروخته و از مساحت 280 متر مربع، آقای نصرت ا... فرزند ... مقدار 140 متر مربع دیگر آن  را به آقای عبدالرضا ت... فروخته و آقای عبدالرضا ت... با جعل سند عادی به  مساحت 185 متر مربع و ارائه آن به  اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به اخذ سند نموده است که  خواهان تقاضای اصلاح سند  نسبت  به مساحت مازاد بر 40 متر مربع که خوانده سند اخذ نموده  را  دارد. پرونده ثبتی بررسی و در این خصوص از اداره ثبت اسناد و املاک جاجرم اخذ توضیح گردیده که حسب آن آقای عبدالرضا ت... بنا بر یک فقره قولنامه عادی مورخه 69/7/13 خریداری شده. از آقای نصرت الله ف... شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 185 متر مربع تقاضای ثبت نموده است. پس از درخواست نامبرده به نماینده و نقشه بردار ارجاع و صورتجلسه احراز تصرف تنظیم گردیده و اداره منابع طبیعی جاجرم مستثنیات بودن آن را اعلام نموده که بنا بر گزارش نماینده و نقشه بردار مساحت 185متر مربع تشخیص داده شده و سپس نسبت به پلاک فوق الذکر تنظیم اظهانامه گردیده و برای قطعه مورد نظر شماره 2382 فرعی ثبت شده و پس از آگهی تحدید حدود سند مالکیت به نام خوانده صادر شده. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه پس از نشر آگهی تحدید حدود به عمل آمده و ملک به نام خوانده در دفتر املاک ثبت و سند  به نام وی صادر گردیده، به استناد ماده 22 قانون ثبت اسناد و  املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت  شده و منتقل علیه و وراث را مالک خواهد شناخت. ثانیاً باستناد ماده 24 قانون فوق الذکر پس از انقضای مدت اعتراض دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده باشد پذیرفته نخواهد شد. لذا  با عنایت به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد، قرار ردّ  دعوی صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست  روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می باشد. (آقای جعفری 89/3/13 )


رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی: در خصوص دعوای آقای محمدولی ش... فرزند عباسعلی به طرفیت آقای عبدالرضا ت... فرزند علی نقی به  خواسته اصلاح سند ثبتی پلاک 2382 فرعی از 26 اصلی بخش 7 بجنورد مقوّم به مبلغ 310000 تومان به شرح متن دادخواست تقدیمی ، ماحصل دعوی این است که خواهان مدعی است آقای نصرت الله ف... مساحت 280 متر مربع از زمین شهرداری تحویل گرفته و از زمین مذکور مساحت 140 متر مربع به آقاس موسی الرضا س... فروخته که آقای موسی الرضا س... ملک مذکور را به خواهان فروخته و از مساحت 280 متر مربع ، آقای نصرت ا... فرزند... مقدار 140 متر مربع دیگر آن  را به آقای عبدالرضا ت... فروخته و آقای عبدالرضا ت... با جعل سند عادی به  مساحت 185 متر مربع و ارائه آن به  اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به اخذ سند نموده است که خواهان تقاضای اصلاح سند  نسبت  به مساحت مازاد بر 40 متر مربع که خوانده سند اخذ نموده را دارد. پرونده ثبتی بررسی و در این خصوص از اداره ثبت اسناد و املاک جاجرم اخذ توضیح گردیده که حسب آن آقای عبدالرضا ت... بنا بر یک فقره قولنامه عادی مورخه 69/7/13 خریداری شده. از آقای نصرت الله ف... شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 185 متر مربع تقاضای ثبت نموده است. پس از درخواست نامبرده به نماینده و نقشه بردار ارجاع و صورتجلسه احراز تصرف تنظیم گردیده و اداره منابع طبیعی جاجرم مستثنیات بودن آن را اعلام نموده که بنا بر گزارش نماینده و نقشه بردار مساحت 185متر مربع تشخیص داده شده و سپس نسبت به پلاک فوق الذکر تنظیم اظهانامه گردیده و برای قطعه مورد نظر شماره 2382 فرعی ثبت شده و پس از آگهی تحدید حدود سند مالکیت به نام خوانده صادر شده. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه پس از نشر آگهی تحدید حدود به عمل آمده و ملک به نام خوانده در دفتر املاک ثبت و سند  به نام وی صادر گردیده، به استناد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت  شده و منتقل علیه و وراث را مالک خواهد شناخت. ثانیاً به استناد ماده 24 قانون فوق الذکر پس از انقضای مدت اعتراض دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده باشد پذیرفته نخواهد شد. لذا  با عنایت به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد، قرار ردّ  دعوی صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست  روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می باشد .(آقای جعفری 89/3/13 )


اعتراض به رأی بدوی 


ـ ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، اینجانب نسبت به دادنامه شماره8909975859600177 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم که در تاریخ 90/3/26 ابلاغ شده درخواست رسیدگی مجدد دارم. اینجانب معترض به رأی بدوی مستند به مدارک پیوستی و تقاضای نقض حکم بدوی به صدور رأی شایسته و  ابطال سند خوانده و اصلاح سند مورد استدعاست.


لایحه جوابی آقای عبدالرضا ت... 


اینجانب شش دانگ یه قطعه زمین به مساحت 185 متر مربع بنا بر یک فقره قولنامه عادی مورخه 69/7/13 از آقای نصرت ا... فرزند... خریداری نموده ام و  با استفاده از ماده  147 قانون ثبت تقاضای ثبت آن را نمودم و پس از اقدامات ثبتی سند مالکیت به نام من صادر شد. در خصوص اتهامات: اولاً بنده با خواهان هیچ گونه معامله نداشته ام و بنده زمین را از آقای نصرت ف... خریدم و هیچ گونه چک و سفته و قولنامه ای با خواهان ردّ  و بدل نشده که  بخواهد به بنده اتهام جعل نسبت دهد و با آبرو و حیثیت من  بازی کند و اینکه خواهان با دادنامه به جا و شایسته فوق که حق مطلب را  بهتر می رساند در آن دادگاه محترم با استعلام از پرونده ثبتی و اخذ توضیح از اداره ثبت احوال جاجرم رأی صادر نمودند مخالفت می نماید. اینجانب تقاضای عاجزانه به ردّ این دعواهای مکرر را دارم.


قرار دادگاه 


نظر به اینکه  با استماع اظهارات آقای نصرت ف... به عنوان فروشنده ملک به آقای عبدالرضا ت... پیرامون اینکه نامبرده چند مترمربع زمین و در چند مرحله به آقای عبدالرضا ت... فروخته،  ضرورت دارد به استناد ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی استماع گواهی صادر و اعلام می دارد. پرونده از آمار کسر و جهت انجام قرار به دادگاه بدوی ارسال گردد. (رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی ـ عباس حاتم)


جلسه دادرسی شعبه اول حقوقی (89/7/25) 


خواهان آقای محمدولی ش... و خوانده آقای عبدالرضا ت... در جلسه حاضرند. خطاب به خواهان: آقای نصرت ف... به عنوان فروشنده و گواه حاضرند. آقای محمدولی ف... اظهار می دارد تقاضای استماع اظهارات گواه را دارم. پس از تفهیم اظهارات گواه در برگ جداگانه ای، آقای عبدالرضا ت... اظهار می دارد اول قولنامه مورخه 81/7/31 را نوشتیم و من رفتم سند بگیرم و گفتم تاریخ آن باید قبل از سال 1370 باشد. بعد رفتم پیش آقای نصرت ف...، گفت باید 40 متر دیگر زمین هم بدهم که قولنامه کنید که در تاریخ69/7/13 نوشتیم و آقای نصرت ف... هم امضاء کرد. نمیدانم چرا حالا با من  دشمن شده و قبول نمی کند.


اظهارات گواه


   نصرت ف... فرزند ذبیح متولد1342 شغل کاسب اهل گرمه، موضوع گواهی تفهیم شد. چه می گویید ؟


ـ گواه اظهار می دارد در سال81 از قطعه زمینی که  از شهرداری گرفته  بودم، 140 متر از آن را به آقای موسی الرضا س... و 141 متر دیگر آن را  به  آقای عبدالرضا ت... فروختم. طبق قولنامه بنگاه که  در آن  زمان  شغل دوم خرید و فروش داشتم با آقای عبدالرضا ت... فروختم. آقای غلامرضا ت... با جعل امضای من و یک  امضای ناشناس قولنامه سال 69 که از ماده 147 قانون  ثبت اقدام کرده بود، امضای مارا جعل کرده و  در سال 84 سند گرفته و مدت زمان سندطبق قولنامه تا 4سال بوده. آقای غلامرضا ت... در شورای حل اختلاف گرمه 40 متر زمین  را طبق قولنامه قرارشده پس دهد و من مجبور شدم دوباره پیگیری کنم که پس از پیگیری جعل امضای ایشان در صورتیکه شهرداری گرمه در سال 69 هنوز آن  زمین ها را تقسیم نکرده  بود که به صورت بیابان بود و در پایان حاضرم قسم بخورم من فقط 141 متر به ایشان فروخته ام.


رأی دادگاه  تجدیدنظر (شماره دادنامه:8909975844301391  ، شماره پرونده : 8809985859600960 )


  در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدولی ش... به طرفیت آقای عبدالرضا ت... از دادنامه شماره 600177 مورخه 89/3/13 صادره از دادگاه عمومی حقوقی جاجرم که طی آن به دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته اصلاح سند صدور حکم به ردّ  دعوی صادر شده، دادگاه  با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ملک موصوف را از آقای نصرت ف...خریداری نموده و فروشنده در این مرحلیه ار رسیدگی گواهی داده که فقط141متر مربع زمین  به تجدیدنظر خوانده فروخته ، لیکن خریدار اقدام به جعل در قسمت مساحت زمین نموده؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد است و با استناد به ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با استناد به مواد 36 و 301 قانون مدنی حکم بر اصلاح سند آقای عبدالرضا ت... در قسمت متراژ مساحت از 185 متر به 141 متر صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.


(رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان خراسان شمالی ـ عباس حاتم )


شرح دادخواست 


قضات محترم دادگاه شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی، اینجانب عبدالرضا ت... خواهان صدور الذکر مستند به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای 3و4و5 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسبله ادعای اعاده دادرسی خود را در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره تقدیم می نماید.


لایحه فرجام خواه 


ریاست محترم شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، اینجانب عبدالرضا ت... تجدیدنظرخوانده رأی صادره از آن شعبه محترم متقاضی اعاده دادرسی در این مرحله جهت تسهیل رسیدگی و تنویر ذهن عالی مقامان به استحضار می رساند: الف: همانطورکه مستحضرید، به صراحت بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه یکی از طرفین دعوی در حین جریان دادرسی تقلبی به کار برد که در رأی موثر واقع شود از موارد نقض می باشد. در همین خصوص شخصی که در این پرونده، تحدیدنظرخواه بوده و شاهدی که گواهی داده، میان این دو تبانی و  همدستی آشکار وجود دارد و مطالبی از آن  محکمه ارجمند مخفی نموده که موجب صدور این رأی گردیده که خلاف شرع و قانون است. ب: بنا بر پرونده کیفری 880070 و  رأی صادره  در شعبه محترم 101 جزایی جاجرم، آقای نصرت ف... با کتمان سابقه عداوت دنیوی و نفع آشکاری که وی داشته، توسط محمدولی ش... و  خودش در محضر آن قضات معزز پس از آنکه در دو مرحله مقدار  زمین درج شده، زمانی که بیش از چهارسال  از تصرف و اخذ سند ثبتی توسط اینجانب گذشته بود، با مراجعه به آقای محمدولی ش... برای حل اختلاف خودش مراجعه و اظهارداشته که مقدار زمین  شما 140 متر بوده. النهایه برای راضی نمودن او با تهدید اینجانب که  قولنامه شما جعلی بوده و  من آن  را امضاء نکرده ام به  طرح شکایت جعل علیه اینجانب در جاجرم اقدام کردند و قسم خوردند و آقای محمدولی ش... در تمامی این مراحل در جریان بود که اینجانب با ارائه دلایل روشن و کافی از خودم دفاع کردم و تبرئه شدم.  ج: بنا بر بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه رأی ماهوی در پرونده شماره 8709975859600021 از شعبه 101 دادگاه جاجرم در آن پرونده صادر نشده، آن قضات محترم می توانستند خود به موضوع جعل رسیدگی کنند. اینجانب در پرونده جعل به  صراحت مطالبی را اظهار کردم که کذب گویی و حیله و کلاهبرداری آقای نصرت ف... را روشن می ساخت که نتوانست جعل را به اثبات برساند.  د: بند3 ماده 426 آیین دادرسی مدنی در خصوص وجود تضاد در اصول استنادی در محکومه می باشد، ماده 36 قانون مدنی به صراحت بیان می دارد تصرفی که ثابت نشود، ناشی از ناقل قانونی نبوده و معتبر نیست. اولاً قانونی نبودن ناقل تا کنون به اثبات نرسیده و اینجانب من غیرالحق می باشد و با توجه به وضعیت حقوقیم که مدعی هستم که تصرفات من قانونی بوده و سند رسمی صادر شده و جعل نیز به اثبات نرسیده، با آن حکم  در تضاد می باشد. با توجه به آنکه ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی بند «ب» در خصوص شهادت در امور مالی و آنچه مقصود آن مال است، بیان داشته  با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو و  زن  و یا یک مرد و قسم مدعی به  اثبات می رسد، چگونه می توان شهادت یک نفر که آن شخص با تجدیدنظرخواه تبانی کرده، موجب نقض حکم و اثبات دعوی تجدیدنظرخواه گردیده ؟! این حکم موجب لطمه بزرگی به حیثیت وآبروی اینجانب شده که اثبات نشده ومورد استناد واقع شده، از آن قضات محترم خواهشمندم در رسیدن به عدالت اینجانب مارا یاری فرمایید.


 

رأی دادگاه ـ اعاده دادرسی(شماره دادنامه:9009975844300119،شماره پرونده 8909985844300060)


در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای عبدالرضا ت...به  طرفیت آقای محمدولی ش... نسبت  به دادنامه شماره 301391 ـ 89/10/11 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان خراسان شمالی دادگاه هرچند متقاضی به بندهای3 و 4و5 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده اند، لیکن مدرکی که دادخواست اعاده دادرسی را موجه نمایند، ابراز نداشته اند و درخواست اعاده دادرسی به نظر غیر وارد می آید. با استناد به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست اعاده  دادرسی راصادر می نماید. رأی صادره قطعی است.  


(رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی ـ عباس حاتم )

طبق قانون مدنی، تصرف معتبر آن است که مشروع باشد و تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر نخواهدبود. در دعوی مالکیت مدعی آن است که بر متصرف دعوا مطرح می کند و اوست که برای بی اعتبارنمودن اماره تصرف باید اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست؛ طبق ماده 301 قانون مدنی کسی که عمداً یا  اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند، ملزم است آن را  به مالک تسلیم کند. در این پرونده خوانده با استفاده از جعل و سپس مراجعه به اداره ثبت و ثبت سند نسبت به آن مساحتی که تصرف او نسبت به آن معتبر نبوده، اقدام نموده که دادگاه تجدیدنظر پس از شهادت فروشنده زمین، رأی بر اصلاح سند صادر نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32