پرونده تنفیذ وصیت‌نامه

نتیجه:

رد دعوی

موضوعات مرتبط

موضوع خواسته: تنفیذ وصیت نامه
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 8809985859600548
شماره دادنامه: 8809975859600610
قاضی رسیدگی کننده: آقای جواد جعفری
نتیجه پرونده: رد دعوی

ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست 


ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً اینجانب خواهان صدور الذکر که وکالتاً از سوی بقیه و اصالتاً از سوی خودم در تقاضای تنفیذ مدرک عادی پیوست از خانم خوانده اول و دوم صادرشده و بنا بر قوانین مدنی مدارک عادی بین مردم نافذ و معتبراست. لذا تقاضای تشکیل جلسه دادرسی و صدور حکم  به ستون خواسته را دارم. با توجه به اینکه ملک مورد نظر از زمان تنظیم مدارک در تصرف ما بوده و هست، بنا بر مادتین 10 ، 219 و 220 قانون مدنی حکم به تنفیذ مدرک پیوست را دارم.


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم


به تاریخ 87/7/18 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. خواهان آقای سید محمد هـ... فرزند سیدخالق در جلسه حاضر است. از خواندگان خانم شاه صنم ح... فرزند سیدتقی در جلسه حاضر است و سایر خواندگان حضورندارند. ملاحظه می شود نسخه ثانی اخطاریه های طرفین  با  ابلاغ قانونی واصل نشده. خطاب به خواهان، خواسته خود را  بیان کنید؟


ـ خواهان اظهار می دارد خواسته‌ام بشرح دادخواست تقدیمی است.


ـ خطاب به خواهان ، آیا شما وکیل رسمی دادگستری هستید یا  شرایط وکالت  در دادگستری را دارید ؟جواب خیر.


ـ خطاب به خوانده : خواسته خواهان تفهیم شد. چه می گویید ؟


ـ خانم شاه صنم ح... اظهار می‌دارد مدرک خواهان را قبول ندارم.

در خصوص دعوی آقای سید محمد هـ... فرزند سیدخالق اصالتاً و وکالتاً ار وزثه مرحوم سید خالق هـ... به نام های مهدی، هادی، میرشکر، زینب ش...، گلدسته، سیده بی بی، کیمیا، فاطمه همگی با شهرت هـ... و بدر نساء ن... به طرفیت خواندگان : 1- شاه صنم 2- فاطمه 3- داوود همگی به  شهرت ح... فرزندان سید تقی ح...  4- هاشم 5- عبدالله  6- رضا 7- امرالله 8- ولی 9- اسماعیل 10- تقی 11- یونس 12- طاووس 13- هاجر 14-زهره 15- زهرا 16-اکرم 17- اعظم  شهرت همگی ح... فرزندان عابد ح....  18-زهرا ک... فرزند ولی 19- بی بی صنم هـ... فرزند میرزاحسین به خواسته اثبات اصالت و صحت و تنفیذ بخشنامه و وصیت نامه مورخه 77/9/6 مقوّم به 11000000 ریال به شرح و متن دادخواست تقدیمی نظر به اینکه اولاً خواهان وکیل رسمی دادگستری نبوده و دارای شرایط وکالت در دادگاهها نیست  و طرح دعوی توسط نامبرده به وکالت از سایرین قانونی نیست، ثانیاً دعوی اثبات صحت و اصالت سند عادی باید به طرفیت کلیه افراد ذینفع و ورثه آنها مطرح گردد که سایر ورثه اشخاصی که خواهان به وکالت از آنها طرح دعوی نبوده، طرف دعوی قرار نگرفته اند. لذا با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان به کیفیت مطروحه منطبق بر قانون نبوده و قابل استماع نیست و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می باشد.


(آقای جعفری 87/7/18)

طبق ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی، وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر است. وکالت در این ماده یعنی وکیل دادگستری باشد و پروانه وکالت داشته باشد یا دارای شرایط وکالت در دادگاه ها باشد. در این پرونده خواهان که به وکالت از ورثه طرح دعوی نموده، وکیل رسمی دادگستری نبوده ونکته دیگر اینکه در دعوی اثبات صحت و اصالت سند عادی باید به طرفیت کلیه افراد ذینفع و ورثه آنها مطرح گردد؛ یعنی خواهان می‌توانست خود به تنهایی یکی ازطرفین دعوی (خواهان) قرار بگیرد و بقیه ورثه در ردیف خواندگان قرار گیرند که در این صورت دعوی وی استماع می شد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32