پرونده افراز ملک بدون اختلاف در مالکیت

نتیجه:

حکم به تقسیم ملک

‌ موضوع خواسته: افراز ملک بدون اختلاف در مالکیت
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 8809985859600056
شماره دادنامه: 8809975859600383
قاضی رسیدگی کننده: آقای جواد جعفری
نتیجه پرونده: حکم به تقسیم ملک

مواد 589 ، 590 ، 591 ، 598 ، 599 قانون مدنی

شرح دادخواست 


ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً اینجانب رضا قاسمی به وکالت از سوی خواهان به استحضار عالی می‌رساند به موجب توافقنامه مورخه 85/9/8 که بین خوانده ردیف اول غلام خ... و دو خواهر خود به نام‌های فاطمه و زهرا منعقد گردیده، مقرر می‌گردد که از یک باب حیاط مسکونی به مساخت 205 متر مربع واقع در خیابان امامت گرمه، خوانده محترم از حیاط فوق سهم دو خواهر را به مساحت 65 متر مربع به ایشان واگذار و مابقی در مالکیت خودش قرار گرفته و همچنین مقرر گردید هنگام تقسیم زمین فوق، تقسیم از خیابان آغاز شود. لیکن خواهان محترم از تاریخ موجود در توافقنامه از این امر امتناع نموده و سهم خواهران را واگذار ننموده است. لذا به استحضار می‌رساند از آنجایی که دو خواهر زهرا و فاطمه فوت نموده و از ورثه نیز خواندگان ردیف 11ـ5 سهم خود را از این زمین به موجب مبایعه‌نامه‌های مورخه 85/10/8 و 86/9/25 به موکل واگذار نموده‌اندکه جمعاً به مساحت 75/48 متر مربع می‌باشد. علیهذا با مدارک و مستندات تقدیمی، تقاضای صدور حکم به الزام خوانده و واگذاری سهم موکل از ملک مورد ادعا بر اساس نظر کارشناس مورد استدعاست.


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم )


به تاریخ 88/2/9 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. خواهان خانم صغری خ... حضور ندارد. وکیل خواهان آقای رضا قاسمی در جلسه حاضر است. از خواندگان: 1- غلام خ... 2- محمدرضا ج... 3- مهین م... 4- محمدحسین ف... در جلسه حاضرند و بقیه خواندگان به نامهای ام‌البنین، معصومه، رضا همگی با شهرت خ... ، عزت و رحمت و سکینه همگی دارای شهرت ن... و فاطمه خ... در جلسه حضور ندارند. خطاب به وکیل خواهان، خواسته خود را بیان کنید؟


ـ وکیل خواهان اظهارداشته: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد. تقاضای الزام خوانده ردیف اول غلام خ.. به تقسیم و تحویل سهم مشاعی موکل از یک باب حیاط به مساحت 205 متر مربع می‌باشد که با توجه به قرارداد مورخه 85/9/8 و مبایعه‌نامه‌های پیوست پرونده می‌باشد. تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را دارم.


ـ خطاب به خواندگان، خواسته خواهان تفهیم شد. چه می‌گویید؟


ـ خواندگان اظهار می‌دارند ما سهم خودمان را از زمین مذکور که ارثیه مادرمان بود به خواهر کوچکمان به نام صغری فروخته‌ایم و حرف دیگری نداریم.


ـ خوانده غلام خ... اظهار می‌دارد من تقسیم‌نامه را  قبول دارم و حاضرم سهم زهرا و فاطمه را به ورثه‌اش بدهم. ولی باید کارشناسی شود.


قرار کارشناسی


کارشناس محترم از ملک معاینه کرده و حدود اربعه ملک را تعیین و نسبت به تقسیم ملک و مشخص نمودن سهمیه خواهان بر اساس سهمیه او و توافق انجام شده مشخص، در تاریخ 88/4/2 پس از مطالعه پرونده و تفهیم موارد کارشناسی و عزیمت به محل از ملک مذکور تحقیق و تفحص به عمل آورده و اظهار می‌دارد: 1- مشخص گردید که خانم صغری خ... طبق قولنامه موجود در پرونده 8 سهم از 11 سهم ملک دعوی را که بنا بر 48 متر مربع است مالک بوده و سه سهم دیگر متعلق به آقای خسرو م... می‌باشد. با توجه به صورت‌جلسه مورخه 85/9/8 به آقای خسرو م... اجازه داده شده که از هر قسمت از زمین که صلاح دانسته به خانم صغری خ... واگذار کند. 2- با واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز از طرف خانم صغری خ... موافقت نگردیده و مقرر شد چون طول زمین در ضلع جنوبی17متر می‌باشد، مقدار 80/2 متر در عرض کوچه امامت به خانم صغری خ... تحویل داده شود که مورد موافقت طرفین قرار گرفت.

در خصوص دعوی خانم صغری خ... فرزند حسن با وکالت آقای رضا قاسمی به طرفیت خواندگان: 1- غلام خ... 2- ام‌البنین خ...3- معصومه خ... 4- رضا خ... فرزندان علی‌اکبر 5- عزت 6- رحمت 7- سکینه همگی با شهرت ن... فرزندان علی‌اکبر 8- فاطمه 9-محمدحسن همگی با شهرت خ... 10-محمدرضا ج... 11- مهین م... به خواسته الزام خواندگان به تقسیم و تحویل یک باب حیاط به مساحت 205 متر مربع به موجب توافقنامه مورخه 85/9/8 نسبت به سهم خواندگان به مساحت 75/48 متر مربع به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح متن دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه کارشناس وفق کروکی پیوست، سهم خواهان را به ابعاد 80/2 متر در قسمت جنوبی زمین تعیین کرده و نظریه کارشناسی به جهت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، لذا با عنایت به مراتب فوق، دادگاه با استناد به مواد 589 ، 590 ، 591 ، 598 و 599 قانون مدنی حکم به تقسیم ملک به نسبت سهم خواهان وفق نظریه کارشناسی صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به خواهان و خواندگان به نام‌های: غلام خ... ، محمدرضا ج... ، مهین م... و محمدحسین خ... حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ  قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد. (آقای جعفری 88/5/19)

طبق ماده 589 قانون مدنی هر شریک مال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید؛ مگر در موردی که تقسیم به موجب این قانون یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شوند و طبق ماده 590 قانون مدنی در صورتی‌که شرکاء بیش از دونفر باشند، ممکن است تقسیم فقط نسبت به سهم یک و یا چند نفر از آنها  به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند. هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحو تراضی به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق ببین شرکاء، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند، مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و پس آنکه تقسیم به صورت صحیح واقع شد لازم می‌شود و هیچ‌یک از شرکاء نمی‌توانند بدون رضای دیگران از آن رجوع کنند.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32