پرونده تقسیم منزل (اجرای احکام)

نتیجه:

رأی بر فروش منزل مندرج در دادخواست وتقسیم بهای آن مطابق نظریه کارشناس

موضوع خواسته: تقسیم منزل
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 495-86
شماره دادنامه: 27/783-14/9/86
خواهان: آقای ابوالقاسم ا...ساکن گرمه
خوانده گان: 1- قاسم ج...2-محمد ج...3-فاطمه ط... .
نوع دعوی: غیر مالی
هزینه دادرسی: یکصد وپنجاه وپنج هزار ریال
قاضی رسیدگی کننده: آقای فقاهتی
نتیجه پرونده: رأی بر فروش منزل مندرج در دادخواست و تقسیم بهای آن مطابق نظریه کارشناس

ماده 300 و 315 و317 و321و324 قانون امور حسبی
ماده 589 قانون مدنی

رأی دادگاه


در خصوص دعوی آقای ابوالقاسم الف... فرزند عیدمحمد به طرفیت قاسم و محمد ج... و خانم فاطمه ط... به خواسته تقسیم یک باب منزل مشاعی به 4 دانگ و 4 مهریه مقوّم  به ارزش 3100000 ریال به شرح متن دادخواست با استناد به کپی قولنامه خریداری شده که خواهان در متن دادخواست خود چنین توضیح داده که حقیر مقدار4دانگ و 4 فقره مهریه از یک باب منزل مشاعی مرحوم حبیب ک... از آقای محمد ج... خریده ام که مقدار یک دانگ متعلق به قاسم و یک دانگ متعلق به محمد ج... و یک باب خانه3 در 4 مهریه خانم فاطمه ط... بوده که در حال حاضر به صورت مشاع می باشد که مطالبق ماده 598 قانون مدنی تقاضای تفکیک سهم خود  را دارم. طبق مبایعه نامه، اینجانب از دو برادر به نامهای محمد و  احمد حق ارثیه ایشان را از حیات خریده ام و از چند خانم به نامهای همسر مرحوم و  دخترمرحوم و دو عروس وی حق مهریه آنان  را خریده ام. تقاضای تقسیم منزل مذکور را دارم. خواندگان همگی اظهارداشتند نسبت به خواسته خواهان حرفی نداریم و با تقسیم موافقت می نماییم. سپس دادگاه در جهت اینکه ملک مذکور قابل تقسیم بوده یا خیر موضوع را به کارشناسی ارجاع داده که کارشناسی بیان داشته قابل تقسیم نیست. با توجه به محتویات پرونده که ازحق این 5 نفر 4 مهریه را خواهان خریداری نموده و سهم مهریه دیگر متعلق به خانم فاطمه ط... می باشد که مساحت مهریه وی 12 متر است.  سهم ابوالقاسم الف... با انضمام 48 متر، خریداری شده. از دیگر افراد 302 متر مربع می باشد که سهم ابوالقاسم و محمد ج... هرکدام به میزان 70/63 متر مربع است. لذا با توجه به اینکه کل ملک مذبور 2/422 متر مربع می باشد و هرمتر به مبلغ 52000 تومان مورد ارزیابی قرار گرفته که حد نصاب قیمت آن به شرح ذیل اعلام می گردد که ابوالقاسم الف... به مساحت 80/352 متر مربع سهمیه وی به مبلغ 15740000 تومان و سهم محمد ج... و خانم فاطمه ط... مبلغ 624000 تومان و سهم ابوالقاسم ج... مبلغ 3312000 تومان و سهم محمد ج... مبلغ3012000 تومان برآورد می‌گردد که جمعاً شش دانگ منزل مشاعی مذکور به مبلغ 22993000 تومان مورد ارزیابی قرار می گیرد. دادگاه با توجه به خواسته خواهان و مستندات ابرازی و توجه به اینکه نسبت به فروش ملک مذکور ایرادی نشده، دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 598 قانون مدنی و با توجه به مواد 300 ، 314 ، 315 ، 317 ، 321  و 324 قانون امور حسبی رأی بر فروش منزل مذکور و تقسیم بهای آن مطابق نظریه کارشناس صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان می باشد. (دادرس محاکم عمومی  دادگستری جاجرم، فقاهتی، 86/9/14)


اجرائیه 


 ـ مشخصات محکوم له: ابوالقاسم ا... فرزند عیدمحمد آدرس گرمه.


 ـ مشخصات محکوم علیه: قاسم ج... - فاطمه ط... - محمود ج...


 ـ محکوم به: محکومیت محکوم علیهم به فروش منزل اختلافی وتقسیم بهای آن مطابق نظریه کارشناسی وپرداخت یکصد و پنج هزار ریال  هزینه ی اجرایی در حق صندوق دولت


چگونگی اجرای حکم


در تاریخ 87/5/5 پرونده تحت نظر است و محکوم له آقای ابوالقاسم ا... در اجرای احکام حضور دارد و اظهار می دارد تقاضای انجام عملیات اجرایی را دارم وبا توجه به عدم توافق در مورد مزایده در تاریخ 9/8/87آقای رمضان م... منزل را به مبلغ 23000000 تومان اعلام نموده وده درصد را طی فیش واریزی 39295 به حساب سپرده واریز و اعلام داشت مابقی را بعد واریز میکنم  ودر تاریخ 87/8/18 کل مبلغ را واریز و تقاضای تحویل منزل مورد مزایده را نمود.

رأی دادگاه تجدیدنظر (شماره دادنامه : 8609975844300899)


 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدج... فرزند حبیب به طرفیت آقای ابوالقاسم الف... فرزند عید محمد از دادنامه شماره 27/883 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم که به موجب آن رأی بر فروش یک باب منزل به لحاظ عدم قابلیت تقسیم اصدار یافته و در این مرحله اعتراض صورت گرفته، چون از نظر رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش کند یا موجبات نقض آن را فراهم کند، به نظر نرسید. بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را خارج از موارد مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد تشخیص و با استناد به ماده 358 قانون مرقوم، دادنامه موصوف را تایید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام می کند. رأی صادره قطعی است.


(رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، عباس حاتم، 86/12/15)

طبق ماده 589 قانون مدنی هر شریک المال هر وقت بخواهد می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید و در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول ننمایند توسط کارشناس ارزیابی و پس از تعیین بهای اموال قابل تقسیم بودن و نبودن آن را معین می‌کند و سهام را تعدیل و در صورتی که قابل تقسیم و تعدیل نباشد با استناد به ماده317 قانون امور حسبی رأی بر فروش مورد خواسته داده شده و برای فروش به مزایده گذاشته می شود.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32