پرونده قماربازی

نتیجه:

محکوم به چهار ماه حبس تعزیری و برائت ازبزه انتسابی نگهداری آلت قمار

موضوعات مرتبط

موضوع اتهام: قمـاربازی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 89099858425974
شماره دادنامه: 8909975841201513
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: محکوم به چهار ماه حبس تعزیری و برائت از بزه انتسابی نگهداری آلت قمار

ماده 705 و 706 قانون مجازات اسلامی
ماده 177 قانون آیین دارسی کیفری
بند 2 ماده 3 نحوه وصول محکومیت های مالی

موضوع شکوائیه (قماربازی ـ 89/12/6) 


درساعت14:20 مورخه 89/12/6 بنا بر اعلام فوریت های پلیس110درحال گشت زنی در خیابان شهید بهشتی بجنورد جنب بانک سپه فردی به هویت سید ابراهیم ت... فرزند ... بیکار تحصیلات فوق دیپلم در جلوی عابر بانک سپه در حال کارت بازی بوده، نامبرده دستگیر که در بازرسی اولیه از وی، تعداد 11 عدد کارت (8 عدد ساده و سه عدد رنگ شده) کشف که نامبرده جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری دلالت و مراتب در ساعت 16:30 خاتمه یافت و  صورتجلسه تنظیم و به امضای حاضرین رسید.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


متهم آقای سید ابراهیم ت... بیکار اهل بجنورد فاقد محکومیت کیفری بنا برگزارش مأمورین،  متهم هستید به نگهداری آلت قمار 11 عدد کارت مکشوفه و قمار بازی. از خود دفاع نمایید؟


ـ نگهداری کارت های مکشوفه را قبول دارم. در حال قماربازی نبودم. اگر قماربازی کردم چرا دیگران را دستگیر نکردند ؟


در خصوص گزارش علیه شما مبنی بر درگیری با مأمور مراقب و فحاشی نسبت به ایشان توضیح دهید ؟


ـ من  به مأموران فحاشی نکردم. درگیر نشدم. فقط گفتم دستبند را خیلی محکم بسته اید. کمی سست تر کن.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید ؟


اتهامتان مجدداً تفهیم می شود. آخرین دفاعتان چیست ؟


 ـ فقط قبول دارم که تعداد 11 عدد کارت نزد من بوده ولی در حال بازی نبودم و به مأمور هم فحاشی نکردم. در این خصوص نمی پذیرم.


قرار دادسرا (قرار مجرمیت) در خصوص اتهام آقای ابراهیم ت... ساکن بجنورد دائر بر نگهداری آلت قمار (کارت) و قماربازی، با  عنایت به گزارش مأمورین، صورتمجلس و کشف آلت قمار از متهم و سایر امارات و  قرائن پرونده، بزهکاری متهم محرز می باشد. لذا به استناد بند «ک» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امرکیفری و نیز با استناد به مواد 705و 706 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت متهم موصوف صادر و اعلام می گردد. در خصوص گزارش علیه نامبرده مبنی برفحاشی و ایراد ضرب و جرح نسبت به مأمور مراقب، علیرغم اعلام رضایت مأمور مراقب، با توجه به اینکه شکایت از طریق شاکی خصوصی مطرح نگردیده، دادیار با تکلیفی مواجه نیست. در تاریخ 89/12/8 دادستان با قرار مجرمیت موافقت نموده و کیفر خواست در تاریخ 89/12/10 صادر گردید.


قرار صادره (کفالت)


  در تاریخ 89/11/7 در وقت فوق العاده دادیار شعبه 5 دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد آقای داوطلب قرار کفالت برای آقای ابراهیم ت... به اتهام نگهداری آلت قمار و قمار بازی مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ 50000000 ریال  صادر و اعلام می گردد. قرار به موافقت دادستان رسید.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


با توجه  به گزارش مرجع انتظامی و دستگیری متهم در حال بزه در معابر عمومی به همراه کارت های بازی و اقرار ضمنی متهم در دادسرا و در اختیارداشتن کارت های مکشوفه و انکار مدافعات بلاوجه وی در کلیه مراحل تحقیق و عدم ایراد دفاع در جلسه دادرسی، بزهکاری متهم یادشده را به ارتکاب بزه قمار محرز و ثابت تشخیص داده است.


بررسی روند پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی


در تاریخ  89/2/18 پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به دفتر شعبه 102 جزایی از طریق واحد ارجاع، ارجاع شد و توسط مدیر دفتر ثبت و در تاریخ 89/2/21 اخطاریه ای جهت حضور آقای ابراهیم ت...درجلسه 89/2/26 ساعت09:30 در دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد ابلاغ و توسط خواهر مخاطب امضاء شد. در تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه شعبه 102 جزایی بجنورد تشکیل و کلاسه پرونده تحت نظر است. نماینده دادستان در جلسه حاضر است و متهم با وصف ابلاغ قانونی احضاریه حضور ندارد و لایحه ای ارسال نداشته. موجبات رسیدگی فراهم است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و  مبادرت به صدور رأی می نماید.

در خصوص رسیدگی به اتهام آقای ابراهیم ت... فرزند سلیم اهل و ساکن بجنورد آزاد به قید معرفی کفیل  شغل بیکار، دائر بر قمار بازی، دادگاه با توجه  به گزارش مرجع انتظامی و  دستگیری متهم در حال بزه در معابر عمومی به همراه کارت های بازی (اگرچه کارتهای مکشوفه آلت اختصاصی قمار محسوب نمی شوند)، اقرار ضمنی متهم در دادسرا و در اختیار داشتن کارت های مکشوفه و انکار مدافعات بلاوجه وی در کلیه مراحل تحقیق و عدم ایراد دفاع در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ قانونی احضاریه، بزهکاری متهم یاد شده  را به ارتکاب بزه قمار، محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 705 قانون مجازات اسلامی و با اختیار حاصله از بند 2 ماده 3  قانون نحوه وصول محکومیت های مالی، حکم  بر محکومیت متهم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام  می دارد؛ دادگاه بزه انتسابی دیگر متهم مبنی بر نگهداری آلت قمار را به لحاظ اختصاصی نبودن کارتهای مکشوفه مستنداً به ماده 706 قانون مجازات اسلامی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد. حکم صادره غیابی بوده و ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی نزد این شعبه بوده و  در صورت عدم واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

طبق ماده 705 قانون مجازات اسلامی، قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن  به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند. در این پرونده، قاضی پرونده با عنایت به ماده 705، متهم را محکوم به چهار ماه حبس تعزیری نموده و در خصوص اتهام دیگر وی که  ناظر به نگهداری و خرید و حمل آلت و وسایل مخصوص به  قمار بوده، به یک تا  سه ماه حبس یا از 500000  تا 1500000 جزای نقدی محکوم می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهم با توجه به اینکه کارت های مکشوفه آلت اختصاصی قمار نبوده، مستنداً به ماده 706 قانون مجازات اسلامی و ماده 177 قانون آیین  دادرسی کیفری، حکم  بر برائت متهم صادر کرده است. با  توجه  به قید آلت و وسایل مخصوص به قمار در ماده 706 قانون مجازات اسلامی، آلات و  وسایل مورد نظر باید صرفاً جهت قماربازی باشد. چون کارت های مکشوفه آلت اختصاصی قمار نبوده، متهم از ماده 706 برائت حاصل نموده است. در عرف، وسایلی را  آلت مخصوص قمار می دانند که حکومت بدلیل حرمت قماربازی مطلقاً اجازه ساخت و  فروش آنها را نمی دهد (از قبیل پاستور و تخته نرد).

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32