1: پرونده ترک انفاق

نتیجه:

برائت

موضوع اتهام: ترک انفاق
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 8909975841201313
شماره دادنامه: 8909985842401185
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: برائت

ماده 177 و بند «د» ماده 232 قانون آیین دارسی کیفری
اصل 37 قانون اساسی

موضوع شکوائیه (ترک انفاق ـ 89/9/22 )


اینجانب ثریا پ... همسر شرعی و قانونی آقای ابراهیم ف... دارای 5 فرزند می باشم. سه دختر و دو پسر. شوهرم به بهانه های واهی زندگی را  برای فرزندانم تلخ نموده. یک بار به علت ایراد ضرب و جرح از دستش شکایت نمودم. با پا در میانی مسئولین حل اختلاف، به منزل برگشتم. چون زندگیم را دوست داشتم باز تحمل کردم و  به  خاطر همین، الان ناراحتی قلبی دارم و قرص استفاده می نمایم. شاید حدود دو سال است نفقه من  را نمی دهد ولی باز زندگی کردم. نزدیک یک دوماه قبل نزد پسرم به من فحاشی و بددهانی کرد و مرا تهدید کرد که  با اسلحه تو را می کشم. بعد در روز دوشنبه مورخه 89/9/3 افتاد به جانم و مرا با مشت و لگد کتک زد که  نوه ها و دخترم نزد من بودند. چوب برداشته و مرا از خانه  بیرون می کند. بنده امنیت جانی ندارم.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم 


آقای ابراهیم ف... شغل بازنشسته اداره راه، فاقد سوء پیشینه کیفری، اتهام شما دائر بر ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح  برایتان تفهیم شد. از خودتان دفاع کنید ؟


ـ اینجانب فردی سکته ای هستم که  از طرف راست بدن معلول می باشم و قدرت ضرب و  جرح را ندارم. همسرم دروغ می گوید. همسرم، دخترم و  دامادم را به خانه آورده و حدود دو ماه است که در خانه من هستند و از مخارج  بنده تامین می شوند. در کل بنده اظهارات شاکی را قبول ندارم.


 آخرین دفاع خود را بیان نمایید ؟


ج: قبول ندارم. خانه را به نام زنم سند زدم. الان حتی ایشان گاهی مرا از خانه بیرون می کند. من سکته کرده ام. نه تنها کتک نزده ام بلکه کتک هم می خورم  و نفقه وی را پرداخت می نمایم. شکایت وی مردود است.


قرار دادسرا (قرار مجرمیت )


در خصوص اتهام آقای ابراهیم ف...فرززند حسین دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق، بزه کاری ایشان با عنایت به محتویات پرونده محرز بوده،  لذا به استناد بند «ک»  ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و  نیز با استناد به مواد 642 ، 295 ، 254 ، 303 و 408 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت متهم موصوف صادر و اعلام می گردد. دادستان با قرار نهایی موافقت کرد و در تاریخ 89/11/9 کیفرخواست صادر شد .


 قرار صادره:در تاریخ  89/10/4 التزام به حضور با  تعیین مبلغ بیست میلیون ریال وجه التزام آزاد است.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


 دادگاه با توجه به انکار مدافعات مقرون به صحت متهم در تمامی مراحل دادرسی و  با توجه به سکته ناقص و بیماری قلبی اش قادر به مجادله و درگیری با شاکی نمی باشد، متهم اظهار داشته خرج و مخارج زندگی وی را کاملاً تامین می کند. نظر به مراتب یادشده و  فقدان ادله اثباتی از سوی شاکی ، متهم را بی گناه شناخته است.


نظریه پزشکی قانونی 


 پزشکی قانونی در تاریخ 89/9/27 به شرح  ذیل اظهار نظر می کند: خراشیدگی حارصه مختصر بینی که بر اثر اصابت جسم سخت در طی 3 الی 5 روز قبل حادث شده، ضمناً نامبرده از ناحیه قلب متالم است که  بر حسب مشاوره تخصصی به عمل آمده، مبتلا به  بیماری قلبی قدیمی است و ناراحتی قلبی ارتباطی به حادثه  مورد ادعا ندارد.


بررسی روند پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی


در تاریخ 89/11/3 کیفرخواست از دادسرا توسط واحد ارجاع به دفتر شعبه 102 جزایی بجنورد ارجاع شد. مدیر دفتر در تاریخ 89/11/11 اخطاریه ای جهت حضور شاکی و متهم خانم ... و آقای ... جهت حضور در جلسه 89/11/16  ساعت 08:30 صبح ابلاغ شد. در تاریخ مقرر جلسه شعبه 102 جزایی تشکیل و نماینده دادستان درجلسه حضور دارد. شاکی و متهم در جلسه حضور دارند و موجبات رسیدگی فراهم است.

در خصوص رسیدگی به شکایت خانم ثریاپ  ... فرزند ... 50 ساله علیه  آقای ابراهیم ف... فرزند حسین 62 ساله شغل بازنشسته متاهل (همسر شاکی)، اهل و ساکن بجنورد دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به خراشیدگی حارصه مختصر بینی و ترک انفاق، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به شماره 2400412 مورخه 89/11/2 دادگاه با توجه به مدافعات مقرون به صحت متهم در تمامی مراحل دادرسی، خصوصاً در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه منزل مسکونی اش را به نام شاکی در سالهای قبل انتقال داده و سند رسمی نیز به نام وی تنظیم گردیده و با توجه به سکته ناقص و  بیماری قلبی اش قادر به مجادله و  درگیری به شاکی نمی باشد، مضافاً آنکه اظهار داشته خرج و مخارج زندگی وی را کاملاً تامین می نماید، ولی انتظار شاکی بیش از حد متعارف می باشد و می خواهد که وی خرج و مخارج  داماد و نوه اش را نیز بپردازد. علیهذا نظر به مراتب یاد شده و  فقدان ادله اثباتی از سوی شاکی و عدم وجود شرایط لوث، متهم نامبرده را بی گناه شناخته و  مستنداً  به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم  بر برائت متهم از جمیع اتهامات منتسبه صادر و اعلام می دارد  رأی صادره حضوری بوده و پس از ابلاغ راجع به ضرب و جرح عمدی مستنداً به بند «د» ماده 232 قانون فوق الذکر قطعی بوده و راجع  به بزه دیگر ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی که جرم ترک انفاق را بیان داشته، در ماده تصریح شده شرط تحقق جرم ترک انفاق، استطاعت و تمکن کسی است که قانوناً نفقه برعهده او قرار گرفته و ترک انفاق طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم و قابل تعقیب در دادگاه عمومی است. در جرم ترک انفاق، اصل بر عدم پرداخت نفقه است. مگر اینکه دلایل و قرائنی بر پرداخت آن موجود باشد که در این پرونده با توجه به دلایل و قرائن موجود، متهم از جرم ترک انفاق برائت حاصل کرده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32