پرونده تهدید به آتش زدن اموال منقول متعلق به غیر و تهدید به قتل و فحاشی

نتیجه:

قرار موقوفی تعقیب

موضوع اتهام: تهدید به آتش زدن اموال منقول متعلّق به غیر و تهدید به قتل و فحاشی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 8909975841201342
شماره دادنامه: 8909985842400559
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: قرار موقوفی تعقیب

بند 2 ماده 6 و ماده 236 قانون آیین دارسی کیفری

 موضوع شکوائیه (تهدید به آتش زدن اموال منقول متعلّق به غیر و تهدید به قتل و فحاشی ـ تاریخ 89/5/21)


به تاریخ فوق شکوائیه ای در خصوص ایجاد مزاحمت و  ناسزاگویی و فحاشی و تهدید به قتل  در دادسرا مطرح شد. به شرح ماوقع: آقای احمد ... در مورخه 89/5/20 به همراه یکی از دوستان خود  به در منزل اینجانب مراجعه و اقدام به ایجاد مزاحمت و فحاشی ناسزاگویی و تهدید به قتل و ربودن فرزندم و آتش زدن ماشین و منزل می نماید که با اعمال فوق، موجب سلب آرامش اینجانب و خانواده ام گردیده. که مراتب را به پلیس 110 اطلاع و مأمورین کلانتری در محل حضور یافته و موضوع را صورتجلسه نمودند و همسایگان نیز گواه بر این موضوع می باشند. لذا از مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی دارم و همچنین تقاضای معرفی به پزشکی قانونی خانم فاطمه ح ... جهت معاینات پزشکی را دارم.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم 


اتهام شما مبنی بر تهدید به آتش زدن اموال منقول متعلّق به شاکی و تهدید به قتل و فحاشی برایتان قرائت  شد. از خودتان دفاع کنید ؟


اظهارات متهم


اینجانب آقای احمد الف... در روز سه شنبه عصر به منزل دختر خاله ام رفتم که خاله ام در حیاط منزلش فرش می شست. من داماد خاله ام را دیدم و  به او سلام کردم. به جای سلام گفت: آقای احمق بی شعور چطوری؟ من هم گفتم احمق خودت هستی و به منزل رفتم . روز بعد به من تلفن زد و پشت تلفن انواع فحش های رکیک که من از گفتن آنها شرم دارم و  بعد از فحش دادن  به من تهمت دزدی زد که من از منزل او دزدی کردم. وقتی که از سر کار بر می گشتم، نزدیک خانه ی دخترخاله ام رفتم که  با او دوستانه صحبت نمایم که ما با هم قوم و خویشیم. این چه حرفهایی است که از دهانت بیرون می آید که دبیر آموزش و پرورش هستی و چندین دانش آموز زیر دست تو باید تربیت شوند ؟


آخرین دفاع خود را بیان نمایید ؟


تمام حرف های شاکی را کذب و دروغ می دانم.


 قرار دادسرا (قرار مجرمیت)


در خصوص اتهام آقای احمد الف... دائر بر توهین و تهدید به قتل و آتش زدن منزل با عنایت  به اعلام شکایت شاکی خانم فاطمه ح... وآقای محمد پ.. ، اظهارات شهود  در مرجع انتظامی، در دادسرا  و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر محتویات پرونده بزهکاری ایشان محرز و مستند به مواد 608 و 669 قانون مجازات اسلامی قرار مجرمیت متهم صادر و اعلام می گردد. در خصوص شکایت دیگر خانم فاطمه ح... علیه متهم موصوف به دائر بر ایراد صدمه بدنی بر اثر رعب و وحشت، با عنایت به گواهی پزشکی قانونی که صرفاً اعلام گردیده که شاکی به دنبال حادثه مورد ادعا دچار ناراحتی و اضطراب گردیده و جهت معاینه مجدد لازم است سه ماه دیگر مراجعه نماید که شاکی اقدامی جهت گواهی پزشکی خویش به دادسرا ارائه ننموده و لذا با عنایت  به  گواهی پزشکی اولیه شاکی به لحاظ عدم تحقق بزه  به استناد بند « الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و  اعلام می نماید قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم جزایی می باشد.  در تاریخ  89/5/30  کیفرخواست صادر گردید.


 قرار صادره ( کفالت )


در تاریخ 89/9/28 آقای احمد الف... به اتهام تهدید و ... آزاد است به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ 3000000 تومان.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


نظر به گذشت و رضایت قطعی شکات پرونده و قابل گذشت بودن بزه های انتسابی، مستنداً به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه قرار موقوفی تعقیب متهم یادشده را صادر نموده است.


نظریه پزشکی قانونی


در تاریخ 89/5/24 پزشکی قانونی به شرح ذیل اظهار نظر نمود: مصدوم معاینه شد و بر حسب مشاوره تخصصی به عمل آمده دچار اضطراب و ناراحتی روحی  به دنبال حادثه مورد ادعا حدود سه روز قبل حادث شده. لازم است سه ماه دیگر معاینه مجدد شود.


 اظهارات گواه 


 ـ گواه1: آقای علی ح... فرزند حسن  شغل آزاد، شما به عنوان گواه در خصوص دادخواست آقای احمد پ... هرآنچه اطلاع دارید بیان کنید ؟


ـ گواه اظهار می دارد چند روز پیش حدود ساعت 12:00 ظهر دو نفر همراه با یک موتور سیکلت به در منزل شاکی آمدند و همراه با سرو صدا و فحش و ناسزاگویی و تهدید شاکی به آتش زدن منزل و ماشین و همچنین طرفین یک لوله آهنین همراه داشتند که برای ضرب و جرح به همراه آورده بودند که  ما با سر و صدای آن دو نفر به کوچه آمدیم و  باعث متواری شدن آن دو نفر شدیم و تمامی همسایگان شاهد این موضوع بودند.


ـ گواه2: آقای علی ر... بازنشسته شهرداری:  شما به عنوان گواه در خصوص دادخواست آقای احمد پ... هرآنچه اطلاع دارید بیان کنید ؟


ـ نامبرده اظهارات گواه قبلی را بیان می دارد.


بررسی روند پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی


در تاریخ 89/7/23 پرونده توسط واحد ارجاع از دادسرا به دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102جزایی بجنورد ارجاع شد. در تاریخ 89/11/24 شاکی از شکایت خودگذشت نموده. در تاریخ 89/11/24 جلسه شعبه 102 جزایی بجنورد تشکیل و شاکی و متهم در جلسه حضور ندارند. نماینده دادستان حاضر است. موجبات رسیدگی فراهم است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می نماید. 

در خصوص رسیدگی به اتهام آقای احمد الف... آزاد به قید معرفی کفیل دائر به توهین و تهدید به قتل، آدم  ربایی و آتش زدن منزل و اتومبیل، دادگاه قطع نظر است ورود در ماهیت امر نظر به گذشت و  رضایت قطعی شکات پرونده به اسامی آقای محمد پ... و  فاطمه ح... و قابل گذشت بودن بزه های انتسابی مستنداً به بند2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب متهم یادشده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی که جرم تهدید را بیان نموده صرف تهدید افراد به هر نحو خواه به صورت کتبی یا شفاهی با حضوری یا  غیرحضوری جرم است. در هر حال لازم است که تهدید موثر در شخص ذی شعور باشد و تهدید شونده بداند تهدید مرتکب جدی است. با توجه  به گذشت شاکی در این پرونده و  با توجه به اینکه در جرائم قابل گذشت، با گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود، در پرونده مورد بررسی قاضی طبق بند2 ماده6  قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32