پرونده تمرد نسبت به مامورین دولتی

در صورتی که شخصی نسبت به ماموران دولتی تمرد و سرپیچی کند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. در نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع و روند رسیدگی آن اطلاع یابید.

نتیجه:

محکوم به پرداخت جزای نقدی

موضوع اتهام: تمرّد نسبت به مأمورین دولتی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 8909985442500993
شماره دادنامه: 8909975841201488
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: محکوم به پرداخت جزای نقدی

بند3 ماده 607 قانون مجازات اسلامی
بند 3 ماده3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت

موضوع شکوائیه (تمرد نسبت به مأمورین دولتی ـ 90/12/9)


  از پلیس مبارزه با مواد مخدر به دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد، نامه ای درخصوص کشف 30/3 گرم هروئین فشره و 40/2 سانت شیشه از متهمین کهندل ب... فرزند حسین و علیرضا ب... فرزند حسین کشف شد. مقارن ساعت 12:00 مورزخه  89/12/8  در اجرای پاکسازی نقاط آلوده از مواد مخدر در منطقه ناظر آباد که قبلاً هماهنگی به عمل آمده، اکیپی از عملیات ویژه  به آدرس عزیمت نموده که پس از دق الباب و رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی وارد منزل شده که پس از ورود، فردی بنام کهندل ف... به طرف پشت  بام متواری و اقدام به معدوم نمودن مواد مخدر نموده که یکی از مأمورین به برای تعقیب آنان  به پشت بام و یکی از متهمان با قبضه ساطور به پشت بام رفته و  به مأمورین حمله ور شده که  قبل از هرگونه اقدام، وی را دستگیر و  در ادامه منزل مقدار 40/2 گرم شیشه در 34 بسته آماده و یک قبضه شمشیر از منزل کشف و ضبط گردیده که پس از بازرسی منزل، غلام ب... که دارای اختلال حواس بود، اقدام به تخریب شیشه منزل نموده و قصد حمله به مأموران را داشته که نامبرده  جهت مداوا توسط اورژانس به بیمارستان اعزام گردید و بازرسی در ساعت 12:30 به  پایان رسید و  مواد مکشوفه متهمان به پلیس تحویل داده شد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به  دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد ارسال گردید. 


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


در تاریخ  89/12/9  متهم غلیرضا ب... 23 ساله شغل کارگر اهل بجنورد مقیم ناظرآباد حاضر است. خطاب به وی: مواد مخدر مکشوفه متعلّق به کیست ؟ 


ـ من نمی دانم. چون خواب بودم.


بنا بر گزارش مأمورین، شما  با ساطور به مأمورین حمله کردید. چه می گویید ؟


ـ بله، چون بالای پشت بام سروصدا بود. فکر کردک دعوا شده. ساطور را  برداشتم و  بالای پشت  بام رفتم. مأموران را دیدم که اسلحه دارند. ساطور را روی زمین انداختم.


اتهامتان دائر بر مقاومت و تمرد نسبت به مأموریان دولتی در حین انجام وظیفه  به شما تفهیم  شد. از خودتان دفاع کنید؟


ـ من ساطور را برداشتم و بالای پشت بام رفتم. ولی مأمورین اسلحه را به من نشان دادم و من ساطور را روی زمین انداختم و به آنها حمله نکردم.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟


اتهامتان دائر بر مقاومت و تمرد نسبت به مأموریان دولتی در حین انجام وظیفه  به شما تفهیم  شد. آخرین دفاعتان چیست ؟


ـ من به مأمورین حمله نکردم و  نمی دانستم که مأمور هستم. خودم ساطور را تحویل دادم. مرا بازداشت کردند. حدود دو  روز در زندان بودم و تقاضای بخشش دارم.


قرار دادسرا  (قرار مجرمیت)


در خصوص اتهام آقای کهندل ب...و علیرضاب... فرزندان حسین اهل بجنورد دائر بر: 1- نگهداری 7/5 گرم هروئین فشرده و شیشه  2- حمله و تمرد نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه، با عنایت  به: 1- گزارش مأموران 2- چگونگی دفاعیات متهمین و صورتمجلس کشف مواد  از منزل متهم ردیف اول، سایر امارات و  قرائن پرونده بزهکاریشان محرز و مسلّم می باشد. لذا  به استناد بند «ک» ماده 3  اصلاحی قانون  تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز با استناد به ماده8 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحیه بعدی و ماده 607 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت متهمین  مبنی بر فروش و توزیع مواد مخدر به لحاظ عدم کفایت دلیل و به استناد بند «الف» ماده 177 قانون آیین  دادرسی کیفری،  قررار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. دادستان با قرار صادره موافقت کرد و کیفرخواست در تاریخ 89/12/10 صادر شد.


قرار صادره ( وثیقه )


در تاریخ 82/12/9 دادگاه قرارآزادی آقای کهندل ب... و علیرضاب... با وثیقه مبلغ 150000000 ریال  صادر شد.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


با توجه به گزارش مرجع انتظامی و اقرار ضمنی متهم به داشتن ساطور، بزهکاری ایشان محرز و ثابت  تشخیص داده شد.


بررسی روند پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی 


در تاریخ 89/12/14 پرونده از دادسرا به دفتر شعبه 102 جزایی بجنورد از طریق واحد ارجاع، ارجاع شد و منشی دفتر در تاریخ 89/12/18  اخطاریه ای به آقای علیرضا ب... جهت حضور در جلسه شعبه 102 جزایی مورخه 89/12/24 ساعت 09:30 ابلاغ کرد. در تاریخ  فوق جلسه تشکیل و کلاسه پرونده تحت نظر است. نماینده دادستان در جلسه حضور دارد. متهم آقای علیرضا ب... در جلسه حضور فراهم دارد. موجبات رسیدگی فراهم است.

در خصوص رسیدگی به اتهام آقای علیرضا ب... فرزند حسن 23 ساله صادره از بجنورد با سواد متاهل فاقد سابقه کیفری بازداشت از تاریخ 89/12/9 الی 89/12/16 دائر بر حمله و تمرد نسبت  به مأمورین انتظامی مبارزه با مواد مخدر، دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی که در حین  بازرسی از منزل محل اقامت مشترک پدر متهم فوق الذکر با واکنش شدید متهم و  حمله وی با  ساطور به مأمورین مواجه و سر انجام با ارائه حکم  بازرسی منزل، تسلیم مأمورین شده، توجهاً به اقرار ضمنی متهم  به داشتن ساطور، مواجهه با مأمورین در پشت بام منزل خود در کلیه مراحل دارسی، بزهکاری ایشان محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به بند 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، حکم  بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ 1600000 ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می دارد حکم صادره حضوری بوده و پس از ابلاغ  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.


(اسکندر سلمان پورـ شماره دادنامه 8909975841201488 ـ 89/12/25)

طبق بند5  قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری به کلیه ی جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. درپرونده مورد بررسی  جرم نگهداری مواد مخدر در دادگاه انقلاب و جرم دیگر در دادگاه عمومی رسیدگی می شود و طبق ماده607 قانون مجازات اسلامی هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولتی در حین انجام وظیفه به عمل آید تمرد محسوب می شود در پرونده متهم با ساطور به مأموران حمله کرده ولی قبل از هر گونه اقدام مأموران وی را دستگیر نموده لذا به استناد بند 3 ماده 607 قاضی محترم پرونده  با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی و بند2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یک میلیون و ششصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس صادر کرده است. 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32