پرونده استفاده از سند مجعول و جعل

نتیجه:

محکومیت متهم به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی

موضوع اتهام: استفاده از سند مجعول و جعل
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده:3300151 890998584
شماره دادنامه: 9009975841200127
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: محکومیت متهم به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی

ماده 523، 536 و 47 قانون مجازات اسلامی
ماده 236 قانون آیین دارسی کیفری

موضوع شکوائیه (استفاده از سند مجعول و جعل ـ 16/4/89 )


 در تاریخ فوق شاکی آقای محمد ش... شکوائیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به شرح زیرتحویل داده است، احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنه آقای محمدص... اقدام  به صدور یک فقره چک به شماره 787119 مورخه 89/4/16 به مبلغ 10000000 ریال نموده که ضمن مراجعه  به بانک متوجه شدم که ایشان یک فقره چک سرقتی را امضاء و بابت بدهی به اینجانب پرداخت نموده. لذا تقاضای رسیدگی دارم.


 آخرین دفاع خود را بیان نمایید ؟


 با توجه به اینکه متهم در جلسات دادرسی حضور نیافته و پس از گذشت مهلت واخواهی و تجدید نظر، رأی قطعی شده، در پرونده آخرین دفاع از متهم اخذ نشده است.


قرار دادسرا (قرار مجرمیت )


در خصوص شکایت آقای محمد ش... علیه آقای محمد ص... دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول با عنایت به اوراق پرونده و مداقه در اظهارات شاکی و محتویات پرونده،  نظر به اینکه شاکی علیرغم ابلاغ های مکرر حضورنیافته و هیچ گونه دلیلی مبنی برصحت ادعای خود ارائه ننموده، لذا بنابه مراتب، بزهی متصور نمی باشد تا متوجه نامبرده گردد. بااستناد به بند «ک» ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و  انقلاب و بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد  قرار صادره پس از موافقت دادستان و ابلاغ  ظرف ده روز قابل اعتراض در محاکم عمومی جزایی شهرستان بجنورد می باشد.


قرار صادره ( مجرمیت )


در تاریخ 89/12/10 پرونده کلاسه تحت نظر است. شاکی حضورندارد و متهم علیرغم ابلاغ قانونی از طریق نشر آگهی، در جلسه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده؛ بازپرس ختم تحقیقات را اعلام و با عنایت  به شکایت شاکی و محتویات پرونده، بزهکاری متهم را محرز و با استناد به بند «ک» ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مبادرت به صدورقرارمجرمیت می‌نماید. در تاریخ90/2/2 دادستان با قرار صادره موافقت نمود و کیفرخواست صادر شد.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


با عنایت  به مندرجات گواهینامه عدم پرداخت چک موضوع  شکایت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه متهم علیرغم احضار و جلب به محکمه  در نزد شعبه سوم  بازپرسی و نیز در جلسه محاکمه دادرسی حضور نیافته و کماکان متواری می باشد، دادگاه بزهکاری متهم یادشده را  به ارتکاب بزه های منتسبه محرز و  ثابت  تشخیص داده است.


بررسی روند پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی


  در تاریخ 90/2/5  پرونده از دادسرا به دفتر شعبه 102 جزایی بجنورد ارجاع و در تاریخ 90/2/8 اخطاریه ای به آقای محمد ص... جهت حضور در جلسه 90/2/20 الصاق شد. در تاریخ 90/2/6 اخطاریه ای به آقای محمد ش... جهت حضور در جلسه 90/2/20 ابلاغ که توسط خود مخاطب امضاء شد. در وقت مقرر جلسه شعبه 102 تشکیل


و نماینده داستان درجلسه حاضر است. شاکی و متهم علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه حضور ندارند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و  مبادرت به صدور رأی می نماید.

در این پرونده و به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به شماره 230014 مورخه 90/2/20 آقای محمد ص... فعلاً متواری، متهم است به جعل واستفاده از سند مجعول راجع به یک فقره چک  به شماره سریال 787119 ـ بانک رفاه کارگران شعبه میدان شهید بجنورد عهده حساب جاری ... شاکی در شکایت تقدیمی خود به خلاصه اظهار داشته متهم فوق الذکر مبلغ یکصد میلیون ریال به وی بدهکار بوده و در ازای بدهی خود چک فوق التوصیف را در اختیار وی قرار داده که پس از ارائه  به بانک مشخص شده چک فوق متعلّق به فرد دیگری بوده که متهم امضای وی را جعل و  بابت بدهی خود  در اختیار شاکی قرار داده؛ علیهذا و به نظر مراتب یادشده و با عنایت به مندرجات گواهینامه عدم پرداخت وجه چک، موضوع شکایت صادره از بانک محال علیه که حاکی از عدم تطبیق امضای صاحب حساب به نام حمید م... در متن چک صادره و نیز عدم پرداخت وجه چک صادره به لحاظ مسدود بودن حساب مزبور دارد و نظر به اینکه متهم علیرغم احضار و جلب به محکمه  در نزد شعبه سوم  بازپرسی و نیز در جلسه  محاکمه دادرسی حضور نیافته و کماکان متواری می باشد، دادگاه بزهکاری متهم یادشده را به ارتکاب بزه های منتسبه محرز و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 523، 536 و 47 قانون مجازات اسلامی حکم  بر محکومیت متهم یادشده به تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت جعل چک و پرداخت 12000000 ریال جزای نقدی بابت استفاده از سند مجعول صادر و اعلام می دارد حکم صادره غیابی بوده و پس از ابلاغ  ظرف ده روز قابل واخواهی نزد این شعبه دادگاه بوده و صورتجلسه عدم واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.


( آقای اسکندر سلمان پورـ 90/2/20 )

در این پرونده متهم مرتکب دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده که تعدد مادی مختلف می باشد و  به هر دو مجازات طبق ماده 523 و 536 محکوم می شود و طبق ماده 47 قانون مجازاتت اسلامی، اگر جرائم ارتکابی مختلف باشند، باید برای هریک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین گردد. طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی، هرکس در اسناد عادی که در این پرونده سند عادی ما چک می باشد  جعل کند یا مورد استفاده قرار دهد، علاوه  بر جبران خسارت به  شش ماه تا  دو سال حبس تعزیری محکوم می شود. در پرونده فوق با توجه به اینکه متهم در جلسات دادرسی حضور نیافته و لایحه ای ارسال نشده، دادگاه حکم غیابی صادر نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32