پرونده جبران خسارت ناشی از نشست آب به ساختمان مسکونی

نتیجه:

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و پرداخت هزینه دادرسی رد دعوا نسبت به مازاد خواسته

موضوعات مرتبط

کلاسه پرونده: 0455/87 شعبه2 حقوقی دادگاه عمومی شهرستان سبزوار
نوع دعوی: مالی
دلایل و منضمات: نظریه کارشناسی– سند مالکیت
خواسته: جبران خسارت ناشی از نشست آب به ساختمان مسکونی

مواد 2 - 198 - 519 - 520 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 331 قانون مدنی

در مورخه 87/11/9 اقدام به تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان و به استناد نظریه کارشناسی و تامین دلیل انجام شده تقاضای محکومیت خوانده را به‌علت نشت آب از لوله فاضلاب داخل کوچه نموده است .


وقت رسیدگی برای مورخه 88/4/2 تعیین و به خوانده طبق ماده 75 ق. آ . د . م در مورخه 87/11/27 ابلاغ و طبق ماده 70 در همان تاریخ به خواهان ابلاغ شده است. خوانده طی لایحه‌ای دفاع نموده که این شرکت به استناد بیمه‌نامه مسولیت مدنی خواهان را طی نامه‌ای به بیمه ایران معرفی نموده و بدینگونه رد دعوی را نموده است. دادگاه ابتدا وقت احتیاطی تعیین و با توجه به پرونده متشکله در بیمه ایران و احتمال توافق طرفین دعوی بنا به پیشنهاد آنان تعیین نموده است. در مورخه 88/5/3 به علت عدم حصول توافق موضوع به کارشناس ارجاع که آیا سبب خسارت ترکیدگی لوله آب در مسیر کوچه بوده و یا اقدامات و عوامل غیر مرتبط با خوانده از قبیل وجود قنات قدیمی و غیره. پس از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی از ناحیه خوانده موضوع کارشناسی در مورخه 88/6/19 به کارشناس تفهیم شده است که کارشناس عاقبت به محل مراجعه و عمده نفوذ آب را به دلیل قدمت قنات و تخریب قسمت‌های عمده آن دانسته و نیز مجموع خسارت وارد شده را سه میلیون ریال تعیین نموده است. نظریه کارشناسی طبق ماده 70 ق. آ . د . م به خواهان ابلاغ و اعتراض در مهلت قانونی واصل شده است که دادگاه در مورخه 89/2/11 بر مبنای معین نظریه کارشناسی اقدام به صدور رای نمود.

دادگاه به استناد مواد 2- 198 – 519 -520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 331 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال اصل خواسته و 46900 ریال هزینه دادرسی محکوم و نسبت به مازاد خواسته دعوی را رد نموده است.

هرچند مستند دعوی نظریه کارشناس با تامین دلیل انجام شده بوده که مجموع خسارات وارده را به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان برآورد نموده است ولی توجها به اینکه طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه هرگونه تحقیقی را لازم بداند انجام داده لذا جهت بررسی عوامل غیر مرتبط با منشاء ورود خسارت آن را به کارشناس دیگری ارجاع و عاقبت بر مبنای آن میزان خسارات احراز و رای صادره صحیح و قانونی می‌باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32