پرونده تهدید علیه بهداشت عمومی

نتیجه:

محکومیت متهم به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی

موضوعات مرتبط

کلاسه پرونده: 47814/86 اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان سبزوار
شاکی: مرکز بهداشت سبزوار
متهم: ن . س
اتهام: تهدید علیه بهداشت عمومی

ماده 688 و 22 قانون مجازات اسلامی

بنا به حکم صادره از شعبه 103 جزایی دادگستری سبزوار به شماره 103/1303 متهم به علت آلودگی و تهدید بهداشت عمومی از طریق جاری نمودن فاضلاب در معابر عمومی به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده 22 همان قانون به علت اینکه فاقد پیشینه کیفری بوده است به سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است که به علت عدم تجدید نظر قطعی شده است ضمنا در متن رأی به حضوری یا غیابی بودن یا قابلیت تجدید نظر اشاره نشده است.


پرونده به اجرای احکام ارسال و به کلاسه فوق ثبت در مورخه 86/11/21 به متهم جهت پرداخت محکوم به ابلاغ گردیده است.


با مراجعه مامور به درب منزل مسکونی ایشان در منزل حضور نداشته است مجددا در مورخه 87/6/27 برگ جلب با یک نوبت اذن ورود به منزل با رعایت مقررات صادر شده است که با مراجعه مامور در منزل حضور نداشته است.

متهم به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده 22 همان قانون به علت اینکه فاقد پیشینه کیفری بوده است به سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد.

در مرحله دادسرا و تحقیقات خصوصا جلسه رسیدگی  متهم حاضر و تفهیم اتهام و نیز دفاعیات او اخذ شده است با این حال چون قرار تامین صادر نشده و حضوری یا غیابی بودن رای نیز اعلام نشده است هم اکنون متهم در مرحله اجرا مقید به ضمانتی نبوده و حاضر نمی‌شود و موجب مشکلاتی در مرحله اجرا شده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32