پرونده سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت (تجدید نظر)

نتیجه:

صدور حکم بر برائت مشتکی‌عنه

موضوعات مرتبط

مرجع صدور رأی بدوی: شعبه101 جزایی بخش فشافویه - حبیبی
مرجع صدور رأی تجدیدنظر: شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مستشار دادگاه: محمدعلی زاده اشکلک - صادقی
شماره رای نهایی: 9309970269701614
تاریخ رای نهایی: 1393/09/29

ماده258 قانون تجارت
اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

آقای (الف. ق.پ.) به وکالت از آقایان1- (ج. س.) 2- (م. س.) خانم‌ها1- (الف. س.) 2- (ب. ص.ب.) علیه آقای (ن.الف. ک.س.) مدیرعامل شرکت ک.پ. شکایتی با عنوان سرقت و خیانت‌درامانت مطرح کرده‌اند. به این صورت که چهار فقره چک به شماره‌های .................... بانک ص. هرمزگان هریک به مبلغ پانزده میلیون ریال...... عهده بانک س. هریک به مبلغ 35 میلیون ریال در وجه شرکت ک.پ. صادر شده و شاکی مدعی است که مشتکی‌عنه اضافه برحق خود وجه آن را دریافت داشته و بدون اطلاع وی بوده است. دادگاه بدوی با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده رأی بر تبرئه مشتکی‌عنه صادر نمود، شاکی درخواست تجدیدنظر از این رأی را مطرح کرده و در نهایت رأی دادگاه بدوی تأیید می‌گردد.


رأی بدوی


در خصوص شکایت آقای (الف. ق.پ.) به وکالت از آقایان1- (ج. س.) 2- (م. س.) خانم‌ها1- (الف. س.) 2- (ب. ص.ب.) علیه آقای (ن.الف. ک.س.) مدیرعامل شرکت ک.پ. با وکالت آقای (ح. ر.) دایر بر سرقت و خیانت‌درامانت نسبت به چهار فقره چک به شماره‌های ...... بانک ص. هرمزگان هریک به مبلغ پانزده میلیون ریال...... عهده بانک س. هریک به مبلغ35 میلیون ریال در وجه شرکت ک.پ. و انجام جرائم مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده258 قانون تجارت، شعبه با توجه به اظهارات اخذشده از طرفین تحقیقات صورت گرفته از آنان در خصوص نحوه اخذ وجه چک‌ها که بیان داشتند وجه چک‌های دریافتی از مشتریان شرکت بین شرکا تقسیم می‌شد و بعضی از چک‌های مشتریان را شاکی بعضی را نیز مشتکی‌عنه به‌عنوان سهم خود از درآمد شرکت وصول می‌کردند حال در خصوص 4 فقره چک اعلامی شاکی مدعی است که مشتکی‌عنه اضافه برحق خود وجه آن را دریافت داشته و بدون اطلاع وی بوده کما اینکه مشتکی‌عنه نیز با ارائه اسناد و مدارکی که کپی مصدق آن ضمیمه می‌باشد در مقام دفاع به دریافت وجه چک‌ها از سوی شاکی اشاره نموده علی‌ای‌حال آنچه ازنظر شعبه محرز است با توجه به ملاحظه کپی مصدق اسناد و مدارک، تقسیم سود و درآمد شرکت بین طرفین از چک‌های مشتریان شرکت می‌باشد که اختلاف حاصله در دریافت میزان سهم شرکا از درآمد شرکت از آن نشأت می‌گیرد، لذا به نظر شعبه موضوع فاقد وصف جزایی است و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی‌عنه صادر و اعلام می‌گردد، لیکن چون در اساسنامه شرکت به رسیدگی به اختلافات شرکا از طریق داوری اشاره‌شده این شعبه نیز طرفین را به حل دعوی از طریق طرح دعوی مدنی راهنمایی و ارشاد می‌نماید و در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه مشتکی‌عنه در خصوص تخلفات مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده258 قانون تجارت به نظر شعبه این قواعد مختص شرکت‌های سهامی خاص و عام می‌باشد و شرکت‌های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور در مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی عام و خاص نمی‌شوند کما اینکه قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم نیز مؤید این امر می‌باشد لذا شعبه به استناد اصل37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی‌عنه را به لحاظ عدم احراز وقوع بزه صادر و اعلام می‌دارد.

رأی دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای 1- ج. س. 2-آقای م. س. 3-خانم الف. س. 4-خانم ب. ص. با وکالت آقای الف. ق.پ. از دادنامه شماره 301287 مورخ 1393/7/7 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 101 بخش فشافویه که به‌موجب آن نسبت به شکایت مشارالیهم علیه آقای ن.الف. ک.س. ت مبنی بر سرقت و خیانت‌ در امانت رأی برائت صادر شده است وارد نمی‌باشد. زیرا مفاد لایحه اعتراض و محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد ازاین‌رو به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32