پرونده تامین دلیل

نتیجه:

صدور قرار تأمین دلیل

موضوعات مرتبط

ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان به موجب قرارداد تنظیمی در دفتر معاملات، شش دانگ آپارتمان و متعلقات آن را از خوانده خریداری نموده است. مطابق قرارداد مقرر شده است که فروشنده در تاریخ تعیین شده، مورد معامله را در برابر دریافت درصد معینی از ثمن به خواهان تحویل داده و با حضور در دفترخانه آن را به صورت رسمی به ایشان انتقال دهد. با امتناع خوانده از تحویل و انتقال مورد معامله، خواهان صدور قرار تأمین دلیل نسبت به خواسته خود ضمن كارشناسي برآورد مقدار باقيمانده از اقدامات ساختماني مورد معامله را از دادگاه تقاضا می‌نماید. دادگاه با توجه به خواسته خواهان و مواد 149 الی 155 قانون آیین دادرسی مدنی به‌صورت ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

نظر به ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی و احراز ضرورت تامين دليل و اجراي آن دادگاه با صدور قرار تامين دليل بدواً از بين سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري آقاي .... را به قيد قرعه تعيين نمود تا در صورت فقدان جهات رد با ملاحظه پرونده و مراجعه به محل مورد معامله ( در معيت آقاي مدير دفتر دادگاه و خواهان ) بررسي و اعلام دارد چه مقدار از اقدامات داخلي يا خارج آپارتمان مورد معامله باقي مانده ضمن تعيين درصد كار انجام شده و هزينه تكميل مقدار باقيمانده مراتب را به دادگاه تسليم نمايد، دستمزد كارشناس مبلغ .... ريال و تامين آن به عهده خواهان است، ضمناً آقاي ... مدير دفتر شعبه به عنوان مجري قرار تعيين مي‌شود تا به همراه آقاي كارشناس و خواهان قرار به نشاني مورد معامله مراجعه نموده، وضعيت فعلي آن را از هر جهت ضبط و صورت‌جلسه نمايد، سپس در تاريخ .... از اول وقت اداري تا پايان آن در دفتر خانه شماره .... تهران به نشاني ..... حضور يافته با تفهيم قرار به آقاي سر دفتر حضور يا عدم حضور خوانده را در صورت‌جلسه اجراي قرار انعكاس داده، در صورت حضور او منجزاً مدارك ضروري انتقال مورد معامله را ملاحظه نموده در صورتي كه مورد تائيد سردفتر باشد و ثبت معامله بلامانع تلقي نگردد و مانده ثمن معامله آماده پرداخت نباشد چگونگي آن را منعكس نمايد. مقرر مي‌دارد پرونده به وقت احتياطي مقيد شود و پس از اجراي قرار و وصول نظر كارشناسي به رويت دادگاه برسد.


رئيس شعبه .... دادگاه عمومي .....

به موجب قانون آیین دارسی مدنی در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند در آینده استفاده از دلایل و مدارک متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه تقاضای تأمین نمایند. تأمین به معنی حفظ و نگهداری است و در حقیقت حفظ و نگهداری دلایل و مدارک در اینجا موردنظر است. اگر در موضوع تامین دلیل نظر کارشناسی لازم باشد، نام کارشناس و هزینه کارشناسی نیز در متن قرار آورده می‌شود. در این پرونده، خواهان به دلیل اینکه بیم تغییر شرایط موجود و از میان رفتن دلایل و مدارک مورد استناد خود را دارد، از دادگاه تقاضای تأمین دلیل نموده و نظر کارشناسی را درخصوص برآورد مقدار باقیمانده از اقدامات ساختمانی درخواست کرده است. در نتیجه دادگاه با توجه به احراز ضرورت تأمین دلیل اقدام به صدور قرار می‌نماید.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32