15 مهر 1396 , 12:31
قابل توجه رانندگان وسایل نقلیه

قابل توجه رانندگان وسایل نقلیه

رئیس پلیس راهور ناجا: قانون عصای سفید در ایران اجرایی شد.

داتیکان: 15 اکتبر مصادف با 23 مهر، این روز به عنوان روز جهانی نابینایان و عصای سفید نامگذاری شده است. در واقع هدف از نامگذاری این روز، تقدیر و پاسداشت از دستاوردهای نابینایان بوده که تعداد آن‌ها در جهان امروز کم نیست. بدون شک بارزترین مشخصه نابینایان عصای سفیدی باشد که در دست این افراد است. از این رو در تمامی دنیا، عصای سفید به عنوان نماد نابینایان شناخته شده است. هرچند استفاده از عصا به عنوان یک اهرم کمکی برای نابینایان محسوب می‌شود ولی بعد از جنگ جهانی اول، عصای سفید به عنوان نماد شناخت نابینایان تعیین شد. در سال 1937 با تلاش‌های دکتر ناول پری (ریاضیدان) و دکتر جاکوپسن تن بروک (حقوقدان) 15 اکتبر به عنوان روز نابینایان انتخاب و قانون عصای سفید به تصویب رسید. این قانون که در 4 بند خلاصه شده است، بخشی از حقوق اجتماعی فرد نابینا به عنوان عضوی از یک جامعه متمدن را دربرمی‌گیرد.

مواردی از این قانون به شرح زیر است:

۱.نابینایان ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﭘﯿﺎده روﻫﺎ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ، ﻗﻄﺎر، اﺗﻮﺑﻮس، اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﮐﺸﺘﯽ، ﻫﺘﻞ، اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت، ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﺎﮐﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد، ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

2.راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور، از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

3. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ.

4. مسئولان دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ روز ۱۵ اﮐﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ارج ﻧﻬﻨﺪ و از ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.

این قانون که به عنوان یک قانون بین‌المللی شناخته می‌شود در بسیاری از کشورهای جهان از چندین سال قبل اجرا شده است. این در حالی است که امروز سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی خبر از اجرایی شدن این قانون در کشور داده است. هرچند اجرایی شدن این قانون در ایران که بیش از 70 سال از اجرایی شدن آن در بسیاری از کشورها می‌گذرد بسیار دیر و با تأخیر زیاد است ولی می‌توان از آن به عنوان یک اقدام مثبت در جهت حمایت از یک قشر خاص، تقدیر کرد.

تقی مهری در همایش عصای سفید در مدرسه نابینایان موفقیان، درباره عملکرد رانندگان نسبت به نابینایان چنین گفت: «رانندگان موظف هستند در صورت نزدیک شدن به فرد استفاده کننده از عصای سفید که عصای خود را به علامت ایست به صورت افقی به رانندگان نشان می‌دهد توقف کرده و پس از عبور آن فرد به حرکت خود ادامه دهند که این متن نیز به عنوان تبصره به ماده 140 الحاق می شود.» رئیس پلیس راهور ناجا در پایان نیز خبر از جریمه شدن رانندگانی داد که در محل توقف اختصاصی معلولان و جانبازان توقف می‌کنند. هرچند این اقدام نسبت به سایر کشورهای جهان با تأخیر بسیاری صورت گرفته است، با این حال امیدواریم با اجرای دقیق و کامل این قانون بخشی از نگرانی‌های نابینایان در ایران حل شود.

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 303
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32