آزمون‌های حقوقی آزمون‌های حقوقی

29 آذر 1396 , 11:45
انتشار کلید آزمون وکالت 1396 از سوی اسکودا

انتشار کلید آزمون وکالت 1396 از سوی اسکودا

اسکودا کلید آزمون وکالت 96 را منتشر کرد

داتیکان: کلید آزمون وکالت ۹۶ از سوی اسکودا اعلام شد. برای پیگری از اخبار آزمون‌های حقوقی از جمله وکالت، قضاوت، سردفتری، کارشناسان رسمی، اسناد رسمی و کنکورهای مختلف داتیکان را رصد کنید.

پاسخنامه دفترچه A

شماره سوال

گزینه صحیح

۱

۳

۲

۴

۳

۱

۴

۱

۵

۴

۶

۲

۷

۳

۸

۱

۹

۴

۱۰

۱

۱۱

۳

۱۲

۲

۱۳

۴

۱۴

۲

۱۵

۳

۱۶

۲

۱۷

۱

۱۸

۳

۱۹

۴

۲۰

۲

۲۱

۱

۲۲

۴

۲۳

۲

۲۴

۴

۲۵

۱

۲۶

۳

۲۷

۲

۲۸

۴

۲۹

۳

۳۰

۱

 

شماره سوال

گزینه صحیح

۳۱

۴

۳۲

۳

۳۳

۱

۳۴

۴

۳۵

۲

۳۶

۳

۳۷

۲

۳۸

۱

۳۹

۳

۴۰

۲

۴۱

۳

۴۲

۲

۴۳

۴

۴۴

۱

۴۵

۴

۴۶

۲

۴۷

۲

۴۸

۱

۴۹

۴

۵۰

۳

۵۱

۱

۵۲

۲

۵۳

۳

۵۴

۴

۵۵

۱

۵۶

۳

۵۷

۴

۵۸

۲

۵۹

۳

۶۰

۱

 

شماره سوال

گزینه صحیح

۶۱

۲

۶۲

۴

۶۳

۱

۶۴

۲

۶۵

۴

۶۶

۳

۶۷

۳

۶۸

۱

۶۹

۲

۷۰

۴

۷۱

۳

۷۲

۱

۷۳

۴

۷۴

۲

۷۵

۱

۷۶

۳

۷۷

۱

۷۸

۴

۷۹

۲

۸۰

۳

۸۱

۲

۸۲

۱

۸۳

۴

۸۴

۲

۸۵

۳

۸۶

۱

۸۷

۳

۸۸

۴

۸۹

۱

۹۰

۴

 

شماره سوال

گزینه صحیح

۹۱

۲

۹۲

۳

۹۳

۱

۹۴

۲

۹۵

۲

۹۶

۳

۹۷

۱

۹۸

۴

۹۹

۳

۱۰۰

۴

۱۰۱

۱

۱۰۲

۲

۱۰۳

۱

۱۰۴

۳

۱۰۵

۴

۱۰۶

۴

۱۰۷

۲

۱۰۸

۳

۱۰۹

۱

۱۱۰

۳

۱۱۱

۲

۱۱۲

۳

۱۱۳

۱

۱۱۴

۴

۱۱۵

۲

۱۱۶

۴

۱۱۷

۳

۱۱۸

۲

۱۱۹

۴

۱۲۰

۱

 

 

پاسخنامه دفترچه B

شماره سوال

گزینه صحیح

۱

۲

۲

۳

۳

۴

۴

۴

۵

۳

۶

۱

۷

۲

۸

۴

۹

۳

۱۰

۴

۱۱

۲

۱۲

۱

۱۳

۳

۱۴

۱

۱۵

۲

۱۶

۱

۱۷

۴

۱۸

۲

۱۹

۳

۲۰

۱

۲۱

۴

۲۲

۳

۲۳

۱

۲۴

۳

۲۵

۴

۲۶

۲

۲۷

۱

۲۸

۳

۲۹

۲

۳۰

۴

 

شماره سوال

گزینه صحیح

۳۱

۳

۳۲

۲

۳۳

۴

۳۴

۳

۳۵

۱

۳۶

۲

۳۷

۱

۳۸

۴

۳۹

۲

۴۰

۱

۴۱

۲

۴۲

۱

۴۳

۳

۴۴

۴

۴۵

۳

۴۶

۱

۴۷

۱

۴۸

۴

۴۹

۳

۵۰

۲

۵۱

۴

۵۲

۱

۵۳

۲

۵۴

۳

۵۵

۴

۵۶

۲

۵۷

۳

۵۸

۱

۵۹

۲

۶۰

۴

 

شماره سوال

گزینه صحیح

۶۱

۱

۶۲

۳

۶۳

۴

۶۴

۱

۶۵

۳

۶۶

۲

۶۷

۲

۶۸

۴

۶۹

۱

۷۰

۳

۷۱

۲

۷۲

۴

۷۳

۳

۷۴

۱

۷۵

۴

۷۶

۲

۷۷

۴

۷۸

۳

۷۹

۱

۸۰

۲

۸۱

۱

۸۲

۴

۸۳

۳

۸۴

۱

۸۵

۲

۸۶

۴

۸۷

۲

۸۸

۳

۸۹

۴

۹۰

۳

 

شماره سوال

گزینه صحیح

۹۱

۱

۹۲

۲

۹۳

۴

۹۴

۱

۹۵

۱

۹۶

۲

۹۷

۴

۹۸

۳

۹۹

۲

۱۰۰

۳

۱۰۱

۴

۱۰۲

۱

۱۰۳

۴

۱۰۴

۲

۱۰۵

۳

۱۰۶

۳

۱۰۷

۱

۱۰۸

۲

۱۰۹

۴

۱۱۰

۲

۱۱۱

۱

۱۱۲

۲

۱۱۳

۴

۱۱۴

۳

۱۱۵

۱

۱۱۶

۳

۱۱۷

۲

۱۱۸

۱

۱۱۹

۳

۱۲۰

۴

پاسخنامه دفترچه C

شماره سوال

گزینه صحیح

۱

۱

۲

۲

۳

۳

۴

۳

۵

۲

۶

۴

۷

۱

۸

۳

۹

۲

۱۰

۳

۱۱

۱

۱۲

۴

۱۳

۲

۱۴

۴

۱۵

۱

۱۶

۴

۱۷

۳

۱۸

۱

۱۹

۲

۲۰

۴

۲۱

۳

۲۲

۲

۲۳

۴

۲۴

۲

۲۵

۳

۲۶

۱

۲۷

۴

۲۸

۲

۲۹

۱

۳۰

۳

 

شماره سوال

گزینه صحیح

۳۱

۲

۳۲

۱

۳۳

۳

۳۴

۲

۳۵

۴

۳۶

۱

۳۷

۴

۳۸

۳

۳۹

۱

۴۰

۴

۴۱

۱

۴۲

۴

۴۳

۲

۴۴

۳

۴۵

۲

۴۶

۴

۴۷

۴

۴۸

۳

۴۹

۲

۵۰

۱

۵۱

۳

۵۲

۴

۵۳

۱

۵۴

۲

۵۵

۳

۵۶

۱

۵۷

۲

۵۸

۴

۵۹

۱

۶۰

۳

 

شماره سوال

گزینه صحیح

۶۱

۴

۶۲

۲

۶۳

۳

۶۴

۴

۶۵

۲

۶۶

۱

۶۷

۱

۶۸

۳

۶۹

۴

۷۰

۲

۷۱

۱

۷۲

۳

۷۳

۲

۷۴

۴

۷۵

۳

۷۶

۱

۷۷

۳

۷۸

۲

۷۹

۴

۸۰

۱

۸۱

۴

۸۲

۳

۸۳

۲

۸۴

۴

۸۵

۱

۸۶

۳

۸۷

۱

۸۸

۲

۸۹

۳

۹۰

۲

 

شماره سوال

گزینه صحیح

۹۱

۴

۹۲

۱

۹۳

۳

۹۴

۴

۹۵

۴

۹۶

۱

۹۷

۳

۹۸

۲

۹۹

۱

۱۰۰

۲

۱۰۱

۳

۱۰۲

۴

۱۰۳

۳

۱۰۴

۱

۱۰۵

۲

۱۰۶

۲

۱۰۷

۴

۱۰۸

۱

۱۰۹

۳

۱۱۰

۱

۱۱۱

۴

۱۱۲

۱

۱۱۳

۳

۱۱۴

۲

۱۱۵

۴

۱۱۶

۲

۱۱۷

۱

۱۱۸

۴

۱۱۹

۲

۱۲۰

۳

پاسخنامه دفترچه D

شماره سوال

گزینه صحیح

۱

۴

۲

۱

۳

۲

۴

۲

۵

۱

۶

۳

۷

۴

۸

۲

۹

۱

۱۰

۲

۱۱

۴

۱۲

۳

۱۳

۱

۱۴

۳

۱۵

۴

۱۶

۳

۱۷

۲

۱۸

۴

۱۹

۱

۲۰

۳

۲۱

۲

۲۲

۱

۲۳

۳

۲۴

۱

۲۵

۲

۲۶

۴

۲۷

۳

۲۸

۱

۲۹

۴

۳۰

۲

 

شماره سوال

گزینه صحیح

۳۱

۱

۳۲

۴

۳۳

۲

۳۴

۱

۳۵

۳

۳۶

۴

۳۷

۳

۳۸

۲

۳۹

۴

۴۰

۳

۴۱

۴

۴۲

۳

۴۳

۱

۴۴

۲

۴۵

۱

۴۶

۳

۴۷

۳

۴۸

۲

۴۹

۱

۵۰

۴

۵۱

۲

۵۲

۳

۵۳

۴

۵۴

۱

۵۵

۲

۵۶

۴

۵۷

۱

۵۸

۳

۵۹

۴

۶۰

۲

 

شماره سوال

گزینه صحیح

۶۱

۳

۶۲

۱

۶۳

۲

۶۴

۳

۶۵

۱

۶۶

۴

۶۷

۴

۶۸

۲

۶۹

۳

۷۰

۱

۷۱

۴

۷۲

۲

۷۳

۱

۷۴

۳

۷۵

۲

۷۶

۴

۷۷

۲

۷۸

۱

۷۹

۳

۸۰

۴

۸۱

۳

۸۲

۲

۸۳

۱

۸۴

۳

۸۵

۴

۸۶

۲

۸۷

۴

۸۸

۱

۸۹

۲

۹۰

۱

 

شماره سوال

گزینه صحیح

۹۱

۳

۹۲

۴

۹۳

۲

۹۴

۳

۹۵

۳

۹۶

۴

۹۷

۲

۹۸

۱

۹۹

۴

۱۰۰

۱

۱۰۱

۲

۱۰۲

۳

۱۰۳

۲

۱۰۴

۴

۱۰۵

۱

۱۰۶

۱

۱۰۷

۳

۱۰۸

۴

۱۰۹

۲

۱۱۰

۴

۱۱۱

۳

۱۱۲

۴

۱۱۳

۲

۱۱۴

۱

۱۱۵

۳

۱۱۶

۱

۱۱۷

۴

۱۱۸

۳

۱۱۹

۱

۱۲۰

۲

  • منبع : http://www.ekhtebar.com
  • بازدید : 491
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط