تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

20 شهریور 1397 , 10:36
کتاب اصل جبران کامل خسارت در حقوق مسئولیت مدنی

کتاب اصل جبران کامل خسارت در حقوق مسئولیت مدنی

انتشارات جنگل منتشر کرد .

داتیکان : این کتاب در دو بخش تدوین شده است:در بخش اول از خسارت و مفهوم اصل جبران کامل خسارت و در بخش دوم از آثار این اصل سخن گفته است. در بخش اول و برای شروع بحث، نخست به بیان مباحثی از خسارت به عنوان رکن مسئولیت مدنی پرداخته و سپس مفهوم اصل جبران کامل خسارت را بررسی تا از این طریق، ضمن شناخت مفهوم و شیوه تضمین و مشکلات اعمال اصل جبران کامل خسارت، بتوان در بخش دوم از آثار اصل سخن گفت. در بخش دوم نیز آثار اصل را دردو فصل مطرح نموده است: در فصل اول به بررسی پوشش کامل وکمتر نبودن جبران خسارت نسبت به زیان وارده و در فصل دوم به بیشتر نبودن آن نسبت به زیان پرداخته و بدین ترتیب تا حد ممکن سعی شده است تا سیر منطقی موضوع حفظ شود و مباحث مطروحه به روشنی بیان گردد.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 245
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32