آزمون‌های حقوقی آزمون‌های حقوقی

12 خرداد 1395 , 17:08
منابع جامع آزمون کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

منابع جامع آزمون کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

جامع ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری از سوی پرتال حقوقی داتیکان منتشر شد

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

*زبان عمومی و تخصصی

1-کتاب مدرسان شریف

2- Law made simple  ترجمه اسماعیل صغیری، نشر میزان

3- A level and AS level lawترجمه محمد تقی رفیعی، انتشارات مجد

4- Law textsدکتر گودرز افتخار جهرمی

5- Oxford's law dictionary

6- 504 words

Essential words for Toefl -7

* جهت مطالعه ي زبان تخصصی مطالعه هریک از کتب فوق کفایت می کند.

*حقوق مدنی

1-کتاب مدرسان شریف

2- اشخاص و محجورین ، نوشته دکتر اسدالله امامی و قاسم زاده

3-اموال و مالکیت ، نوشته دکتر کاتوزیان

4-اموال حقوقی ، نوشته دکتر کاتوزیان

5-مختصر حقوق خانواده، نوشته دکتر صفایی

6-درس‌هایی از عقود معین 1 و 2 ، نوشته دکتر کاتوزیان

7-کتاب شفعه و وصیت و ارث، نوشته دکتر کاتوزیان و مبحث ارث از کتاب ارث ، نوشته دکتر شهیدي

*منابع تکمیلی: قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکتر کاتوزیان

*حقوق تجارت

1- کتاب مدرسان شریف

2- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، نوشته دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی

3- تجارت 2 و 3 دکتر کاویانی

4- ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی، نوشته دکتر اسکینی

*منبع تکمیلی: قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی

*متون فقه

1-کتاب مدرسان شریف

2- لمعه دمشقیه دو جلد  شهید اول

3-تحریرالروضه فی شرح اللمعه المشقیه به همراه کتاب فقه استدلالی

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
  • بازدید : 926
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32