اظهارنامه اطلاع به اداره ثبت از عدم حضور فروشنده در دفترخانه

نمونه اظهارنامه اطلاع اداره ثبت از انتقال ملک، متن اظهارنامه عدم حضور فروشنده در دفترخانه، فرم اظهارنامه اطلاع به اداره ثبت،

-->