دادخواست ممنوع الخروجی زوج

زوجه می تواند در صورت محکومیت زوج به پرداخت مهریه تقاضای ممنوع الخروجی او را تقدیم دادگاه نماید. 

-->