پرداخت بیمه حوادث (غرامت) به راننده مقصر حادثه

در صورتی که راننده مقثر حادثه بیمه حوادث اخذ نموده باشد، شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارات وارده به وی است. 

-->