اثبات رابطه نسب

در صورتی که کسی مدعی انتساب نسب خود به فرد یا افرادی باشد میتواند با تقدیم دادخواست از دادگاه خانواده تقاضای اثبات نسب خود را بنماید. 

-->