فسخ(تخلف از شرط)

در صورت تخلف از شروط قراردادی مشروط له میتواند معامله را فسخ نموده و این موضوع را با ارسال اظهارنامه ای به مشروط علیه اعلام نماید و از این طریق اعلام اراده خود را اثبات نماید. 

-->