دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با موصی له (شورای حل اختلاف)

در صورتی که موصی‌له ترکه متوفی را مهر و موم نموده اما ورثه با توافق با وی دلیل مهروموم را از بین برده باشند، هر یک از آن‌ها می‌تواند رفع مهر و موم ترکه را با ارائه دادخواست فوق از شورای حل اختلاف تقاضا نماید.

-->