دادخواست صدور حکم رشد پسر

 در صورتی که سن پسری 15 سال تمام قمری باشد می‌تواند با ارائه مدارک خود و نمونه دادخواست فوق، از دادگاه تقاضای صدور حکم رشد نماید.

-->