دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

در صورتی که زوج به دلایل مختلف توان پرداخت مهریه را نداشته باشد می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار فوق و مستندات خود از دادگاه تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه را درخواست نماید.

-->