دادخواست اجازه ازدواج به دلیل خودداری ولی از دادن اذن

در صورتی که ولی دختر بدون دلیل موجه اجازه ازدواج به وی  ندهد، دختر شخصاً می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق اجازه ازدواج خود را از دادگاه درخواست نماید.

-->