دادخواست اجازه ازدواج به دلیل عدم امکان گرفتن اذن از ولی

در صورتی که امکان اخذ اجازه از ولی برای دختر وجود نداشته باشد، می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق از دادگاه صدور حکم مبنی بر اجازه ازدواج را تقاضا نماید.

-->