دادخواست اعسار از پرداخت مهریه با فرض باکره بودن زوجه

در صورتی که زوجه باکره باشد و مهریه خود را مطالبه نماید و زوج به دلایل مختلف تمکّن مالی برای پرداخت نداشته باشد، می‌تواند به موجب نمونه دادخواست فوق صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه را از دادگاه تقاضا نماید.

-->