دادخواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض باکره بودن زوجه

 در صورتی که زوجین به هر دلیلی نتوانند با یکدیگر زندگی کنند و زوجه باکره باشد و مطالبه نفقه کند زوج اگر توان پرداخت آن را نداشته باشد می‌تواند به موجب نمونه دادخواست مذکور از دادگاه تقاضای اعسار از پرداخت نفقه کند.

-->