دادخواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض طلاق زوج

در صورتی که زوج تقاضای طلاق نماید و توان پرداخت نفقه زوجه را نداشته باشد می‌‌تواند با ارائه مدارک و دادخواست فوق اعسار از پرداخت نفقه را از دادگاه تقاضا نماید.

-->