دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

در صورتی که خواهان، توان پرداخت هزینههای دادرسی را نداشته باشد، می‌تواند ضمن دادخواست اصلی خود، تقاضای اعسار از پرداخت هزینههای دادرسی خود را در دادگاه مطرح نماید.

-->