دادخواست الزام به تمکین

در صورتی که زوجه (زن ) وظایف شرعی و قانونی خود را انجام نداده و منزل مشترک را ترک کند، زوج ( مرد ) می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق الزام به تمکین زوجه را از دادگاه تقاضا نماید.

-->