دادخواست الزام خوانده به انجام تعهد (ساخت بنا)

در صورتی که شخصی به موجب مبایعه نامه‌ای متعهد به پرداخت وجهی شده باشد و به تعهد خود عمل نکند، طلبکار می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست مذکور، الزام وی به انجام تعهد را از دادگاه تقاضا نماید.

-->