دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت ضرب و جرح)

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه به علت ضرب و جرح، متن دادخواست طلاق به درخواست زن،

-->