1: دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن)

نمونه دادخواست اجازه ازدواج دختر به دلیل عدم اذن پدر بدون دلیل موجه، متن دادخواست اجازه ازدواج، دادخواست حقوقی اجازه ازدواج

-->