ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای هیات حل اختلاف مالیاتی
پرونده رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی)

شرح :

در صورتی که مودی نسبت به مالیات و عوارض مورد مطالبه اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به اعتراض مورد نظر خود در هیات حل اختلاف مالیاتی آشنا شود.