ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای تخریب
پرونده تخریب

شرح :

در صورتی که شخصی اموال دیگری را تخریب نماید مرتکب جرم شده و زیا‌‌‌ن‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع علیه متهم شکایت نماید.