ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
مجازات قماربازی
پرونده قماربازی

شرح :

درصورتی که شخصی مرتکب قماربازی شود تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرد. نمونه پرونده فوق اطلاعات و جزئیات لازم را درباره این موضوع دراختیار می‌گذارد.

شکواییه قماربازی

شرح :

 در صورتی که شخصی با هر وسیله‌ای به قماربازی اقدام کند، مجرم است و از طریق نمونه شکواییه فوق قابل تعقیب و مجازات در مراجع کیفری خواهد بود.