ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
پرونده تقسیم ملک مشاع
پرونده افراز ملک بدون اختلاف در مالکیت

شرح :

در صورتی که هر یک از مالکین ملک مشاع قصد افراز آن را داشته باشد، بدون وجود اختلاف در مالکیت اصلی با سایر شرکا، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از نحوه رسیدگی به این دعاوی خواسته خود را در مراجع قضایی مطرح نماید.